Odbor matematické analýzy

Jan ČERMÁK
Charakteristika odboru

Vědeckovýzkumná činnost odboru je tradičně zaměřena na matematické modelování problémů inženýrské praxe pomocí diferenciálních rovnic. Vedle kvalitativní analýzy těchto problémů je pozornost věnována numerickému řešení, s důrazem na metodu konečných prvků. V poslední době se vědecké zaměření odboru postupně orientuje také na problematiku teorie řízení a souvisejícího matematického aparátu, zejména analýzu řešení zlomkových diferenciálních rovnic. Členové odboru publikují své výsledky v mezinárodních odborných časopisech, včetně časopisů impaktovaných. Výzkum je na odboru podpořen dvěma tříletými granty GAČR (2008-2010) a dále vědeckovýzkumným záměrem MŠMT.

Doc. Jan Čermák

 • kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic se zpožděním
 • problematika zlomkového kalkulu
 • matematická teorie optimálního řízení
 • odpovědný spoluřešitel grantu GAČR č. 201/08/0469 s názvem "Oscilační a asymptotické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic" (v rámci  spolupráce VUT s MU)
 • spoluřešitel vědeckovýzkumného záměru MŠMT č. MSM0021630518 s názvem "Simulační modelování mechatronických soustav"

Doc. Libor Čermák

 • algoritmizace vědeckotechnických výpočtů v oblasti mechaniky kontinua včetně její numerické realizace 

Prof. Jan Franců

 • analýza matematických modelů problémů mechaniky kontinua
 • modelování kompozitních materiálů pomocí homogenizace
 • řešitel grantu GAČR č. 201/08/0874 s názvem "Matematické problémy modelování reálných kompozitních materiálů"

Dr. Rudolf Hlavička

 • oblast objektově orientovaného softwaru s aplikacemi na numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic a numerickou geometrii

Mgr. Jana Hoderová

 • analýza metody konečných prvků za použití semiregulárních elementů

Doc. Petr Tomášek

 • numerická analýza diferenciálních rovnic se zpožděním
 • spoluřešitel grantu GAČR č. 201/08/0469 s názvem "Oscilační a asymptotické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic"

Ing. Luděk Nechvátal

 • modelování kompozitních materiálů pomocí homogenizace
 • teorie zlomkových diferenciálních rovnic
 • spoluřešitel grantu GAČR č. 201/08/0874 s názvem "Matematické problémy modelování reálných kompozitních materiálů"

Mgr. Zdeněk Opluštil

 • kvalitativní teorie funkcionálních diferenciálních rovnic

Mgr. Viera Štoudková-Růžičková

 • teorie kvadratických funkcionálů pro symplektické dynamické systémy

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE