Odbor statistiky a optimalizace

Josef BEDNÁŘ
Charakteristika odboru

Hlavním výstupem vědecko výzkumné činnosti pracovníků odboru je rozsáhlá publikační činnost ve vědeckých časopisech a sbornících mezinárodních i národních vědeckých konferencí z oblasti aplikované matematiky a matematického modelování procesů a systémů. Rozsáhlá je také jejich spolupráce s dalšími univerzitami v České republice i v zahraničí (Malta, Norsko), vědeckovýzkumnými ústavy a firmami. Dlouhodobě působí také v řešitelských týmech grantových projektů GAČR, AV ČR a rezortních grantech (MZ ČR, MPO ČR). Na základě mezinárodní odborné spolupráce členů odboru hostují na Ústavu matematiky pravidelně zahraniční odborníci (D. Morton z University of Texas,Austin; H. Gassmann z Dalhousie University, Halifax; S.W. Wallace z MUC Molde, D. Suda z University of Malta, Msida). Na rok 2004 připravuje odbor návštěvu zakladatele teorie fuzzy množin profesora L. Zadeha z California University, Berkeley, na Ústavu matematiky.

Doc. Karpíšek
Vědecky pracuje v oblastech matematické statistiky a fuzzy množin. V aplikacích se věnuje stochastickým a fuzzy modelům ve spolehlivosti a diagnostice technických systémů se zaměřením na energetiku (výzkumné projekty VÚJE Dukovany), stochastickému modelování materiálových charakteristik (spoluřešitel grantu GAČR 101/00/0170 „Přenositelnost charakteristik lomové houževnatosti z hlediska hodnocení integrity komponent s defekty“) a statistickým metodám v jakosti a v medicíně (grant IGA MZ ČR ND 7134-3). Je zodpovědným řešitelem mezifakultního výzkumného záměru MŠMT ČR CEZ: J22/98: 261100009 "Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů" na FSI VUT. Je aktivně zapojen do vědeckého semináře z aplikované matematiky doc. Horové na PřF MU a dlouhodobě působí v celostátních seminářích Analýza dat pořádaných firmou TriloByte. Je školitelem doktorandů v oboru Matematické inženýrství na FSI VUT a v oboru Obecné otázky matematiky na PřF MU.

Doc. Maroš
Vědecky pracuje v aplikované matematické statistice se zaměřením na modelování tvářecích procesů a metrologii (EUREKA E! 2914 FGM – Mag Tool). Je členem řešitelského týmu mezifakultního výzkumného záměru MŠMT ČR CEZ: J22/98: 261100009 "Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů" na FSI VUT. Dlouhodobě působí jako konzultant průmyslových firem v oblasti statistických metod v jakosti. Je aktivně zapojen do vědeckého semináře z aplikované matematiky doc. Horové na PřF MU a je školitelem doktorandů v oboru matematické inženýrství na FSI VUT.

Dr. Popela
Jeho vědecká práce je směrována do oblasti stochastické optimalizace a optimalizačních algoritmů. Dále se věnuje aplikacím optimalizačních metod v technologii, slévárenství (účast na projektu GAČR 106/011464) a vodohospodářství (účast na
výzkumném záměru MŠMT ČR CEZ:J22/98: 261100006 a projektu NAZV č. EP 096000 6151). Je členem řešitelského týmu mezifakultního výzkumného záměru MŠMT ČR CEZ: J22/98: 261100009 "Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů" na FSI VUT. Spolupracuje na mezinárodních projektech komplexní optimalizace inženýrských procesů a systémů (COST-APOMAT OC526, EUREKA COOP 2716). Je aktivně zapojen do vědeckého semináře z aplikované matematiky doc. Horové na PřF MU a semináře „Stochastická aproximace a optimalizace“ prof. Dupače na MFF UK Praha.

Dr. Žák
Ve své vědecké činnosti se zabývá fuzzy modelováním se zaměřením na fuzzy shlukovou analýzu. Aplikace jsou orientovány na predikce časových řad v energetice. Je členem řešitelského týmu
mezifakultního výzkumného záměru MŠMT ČR CEZ: J22/98: 261100009 "Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů" na FSI VUT.

Ing. Bednář
Jeho vědecká činnosti je orientována na fuzzy metrické prostory a fuzzy databáze. Aplikace směřují do databázových systémů materiálů s vágními informacemi. Je členem řešitelského týmu
mezifakultního výzkumného záměru MŠMT ČR CEZ: J22/98: 261100009 "Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů" na FSI VUT.

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE