Pokyny a informace pro studenty závěrečných ročníků

Jana HODEROVÁ
ak. rok 2016/17

Termíny dle časového plánu FSI:

 • zkouškové období závěrečných ročníků: 9. 5. - 2. 6. 2017 (4 týdny)
 • přihlášky ke SZZ  do neděle 30. 4. 2017
 • odevzdání BP a DP do pátku 26. 5. 2017 do 12:00 na sekretariát Ústavu matematiky
 • na sekretariát odevzdat do 26. 5.: 2 výtisky práce a "Prohlášení studenta o shodě listinné a elektronické formy VŠKP"
  • v obou vyvázaných výtiscích podepište u svého jména stránku s prohlášním, že jste závěrečnou práci vypracovali samostatně
 • studenti, kteří studovali v Itálii odevzdají navíc: 1 výtisk práce, ve kterém bude vyvázaný list s logem a názvem univerzity v L'Aquila dle pokynů z italské strany
 • nejpozději v den státnic odevzdat: "Výstupní list studenta" s potvrzenou platbou za promoci (pokud se jí chcete zúčastnit) 
  • platbu provedete přes Mikropoplatky, viz informace vytažené z Pokynu děkana č. 3/2017 (příslušnou pasáž najdete níže na této stránce)
 • recenze závěrečných prací: 29. 5. - 9. 6. 2017
 • státní závěrečná zkouška:
  • bakalářské studium:
   • úterý 13. 6. a středa 14. 6.
  • magisterské studium:
   • čtvrtek 15. 6.
 • promoce:
  • bakalářské studium: středa 12. 7. ve 12:30
  • magisterské studium: úterý 11. 7. ve 14:00

Směrnice a pokyny vztahující se přímo k závěrečné práci a státní závěrečné zkoušce:

Podstatné informace vyplývající s předpisů uvedených výše:

 • Směrnice děkana č. 3/2016 praví:
  • V listinné formě se odevzdávají dva výtisky VŠKP (originál + kopie, oba s platností originálu).
  • Archivuje se jeden listinný výtisk VŠKP (originál) ...tj. druhý výtisk vám v den státnic vrátíme.
  • Listinná verze VŠKP na FSI musí být publikací formátu A4 v kompaktní, nerozebíratelné  formě, opatřené polotuhými či tuhými deskami. Kroužková vazba není povolena.
  • Text VŠKP se edituje včetně vztahů počítačem a  tiskne se na bílém papíře obvyklé gramáže  (80 až 100 g/m2).
  • Použije se jednoduché řádkování, písmo 12 pt (kromě nadpisů) typ  písma  Arial  nebo  Times  New Roman  (v případě LaTeXu typ písma podobný výše uvedeným)  a oboustranný tisk, pokud  není zvláštní důvod pro tisk jednostranný.
  • Rozměry tiskové oblasti na stránce jsou 16 cm x 25 cm.
  • Rozsah vlastní textové části práce - 15 stran pro BP, 40 stran pro DP
 • Směrnice rektora č. 2/2009 praví:
  • Povinným finálním formátem hlavní části textu vč. obrázků, grafů a tabulek VŠKP je formát PDF. Pro přílohy (zdrojové kódy, multimediální obsah, schémata, výkresy apod.) je povolen pouze jeden soubor. V případě více souborů je nutno použít komprimovaný soubor ZIP. Student vloží text úplné případně také veřejné VŠKP a vyplní potřebná metadata md2 do informačního systému.
  • Je-li podstatnou částí VŠKP netextové dílo prezentované při obhajobě, musí být digitálně dokumentováno ve formátu schváleném vedoucím a nepřevyšujícím objem dat stanovený ředitelem CVIS po dohodě se systémovými integrátory fakult. Tato část tvoří nedílnou přílohu VŠKP a musí být odevzdána Ústřední knihovně ke zveřejnění nejpozději deset dní po obhajobě. (Komentář Hoderová: můj osobní výklad této informace je ten, že se CD nebo DVD s přílohou/přílohami umísťuje do kapsy vlepené do desek závěrečné práce. Ty přílohy k práci prostě patří a měly by v tištěné verzi být fyzicky dostupné.)
  • Student zkontroluje, zda má e-VŠKP všechny náležitosti a poté aplikuje zámek “odsouhlaseno studentem”. Tímto potvrzuje řádné odevzdání e-VŠKP. Po aplikaci tohoto zámku vedoucí práce obdrží automatickou VUT zprávu o odevzdání e-VŠKP. Studentovi se zpřístupní možnost tisknout formulář „prohlášení studenta o shodě listinné a elektronické formy VŠKP“, který si vytiskne ze systému. Po vytištění student dokument podepisuje a odevzdává vedoucímu práce dle bodu 7. (Komentář Hoderová: to prohlášení o shodě neodevzdávejte vedoucímu práce, ale sekretářce.)
  • Prohlášení podle předchozího odstavce se volně vkládá do výtisku určeného k archivaci.
 • Pokyn děkana č. 3/2017 - v bodu 5. se říká:
  • Činnosti studentů a náležitosti vyžadované před státní zkouškou (resp. po ní):
   • Potvrzení elektronického indexu. V termínu do tří dnů po skončení zkouškového období student zkontroluje správnost všech údajů v elektronickém indexu. Nesprávné údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.
   • Kontrola Dodatku k diplomu. V období před SZZ bude vytvořen "Dodatek k diplomu" a vystaven ke kontrole v IS Studis. Na vystavení bude každý student upozorněn e-mailem za účelem kontroly správnosti údajů. Po doplnění klasifikace SZZ, nejpozději následující pracovní den po SZZ zkontroluje student všechny údaje v Dodatku k diplomu. Nesprávné údaje student neprodleně reklamuje prostřednictvím IS či na studijním oddělení.
   • Výstupní list odevzdá student nejpozději v den státní závěrečné zkoušky pověřenému pracovníkovi ústavu. Vybrané výstupní listy studentů ústav odevzdá spolu s Protokoly o SZZ na studijní oddělení. Výstupní list je v elektronické podobě v IS Studis.
   • Platba za promoci. Směrnicí kvestora č.2/2007, čl. 3 odst. 2, je za úkony spojené s promocí stanoven poplatek 200,- Kč. Tento poplatek uhradí studenti, kteří se budou účastnit slavnostní promoce a platí se z průkazu studenta přes Portál VUT.
    Postup pro provedení platby:
    • Student se přihlásí na Portál, otevře záložku Mikropoplatky, kde je zobrazen Přehled průkazů a zůstatků. Vybere průkaz, fakultu, studium (ve kterém půjde ke státní závěrečné zkoušce) a jako poplatek „Promoce (200 Kč)“ a klikne na tlačítko
     Zaplatit.
    • Informace o provedené platbě za promoci je uvedena na výstupním listu studenta.
    • Platbu z průkazu je nutno provést nejpozději v den složení státní závěrečné zkoušky.

 

Užitečné odkazy:

 

Témata ke státní závěrečné zkoušce 2016/17:

Pokyny vedení Ústavu matematiky k průběhu státní závěrečné zkoušky:

Matematický seminář pro 2. ročník NMS 2016/17 - středa od 15:00 v A1/1836 (v odůvodněných případech si vyučující mohou individuálně domluvit jiný termín):

 • 15. 2. Téma I./1-3 Karel Mikulášek
 • 22. 2. Téma I./4-6 Jan Pavlík
 • 1. 3.. Téma II./1-4 Miloslav Druckmüller
 • 8. 3. Téma II./5-7 Jan Franců
 • 15. 3. Téma III./1-4 Pavel Popela Téma V./1-4 Libor Žák v 10:00, Téma II./1-4 Miloslav Druckmüller ve 12:00
 • 22. 3. Téma III./5-6 Miroslav Kureš, Jan Čermák
 • 29. 3. Téma IV./1-4 Jan Franců
 • 5. 4. Téma IV./5-7 Libor Čermák
 • 12. 4. Téma V./1-4 Libor Žák  Téma III./1-4 Pavel Popela v ??:??
 • 19. 4. Téma V./5-6 a Téma III./7 Libor Žák
 • 26. 4. Téma V./7 Miloslav Druckmüller

 

Ukázky prezentací k obhajobě závěrečné práce:

Plán prezentací na semináři SES 2016/17 pondělí od 11:45 do 12:35 v A1/1836:

 • 13. 2. Ambrozková, Groman, Kosová, Málková, Rára (pořadí si zvolte sami, píšu vás podle abecedy, prezentace do 10 minut)
 • 20. 2. Kubalcová, Mrkvička, Navrátil, Obrátil, Šmídová
 • 27. 2. Borkovec, Ilavská, Myška (přesun na 20. 3.), Šramková, Tancjurová
 • 6. 3. Dostál (neomluven), Juříček, Khýr (omluven, přesun na 24. 4.), Pluskal, Skopal
 • 13. 3. nahrazeno 27. 2.
 • 20. 3. Bartoňová, Kesler, Myška, Ochodnicky, Vaněk
 • 27. 3. Camara (omluvena a prezentace přesunuta na 9. týden), Frolík, Loučka, Stodola
 • 3. 4. Fedorko, Krist, Omelka, Ondruch, Šrenk
 • 10. 4. Ondrová, Rajsiglová, Sikora (omluven), Srba, Suja
 • 17. 4. Velikonoční pondělí
 • 24. 4. Bečka, Byrtus, Khýr (omluven), Klimeš, Mokrý,
 • 1. 5. Svátek práce

 

 

 

  

 

NASA - APOD

prestižní snímek dne je od prof. Druckmüllera
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Šachový turnaj

v pátek 5. 1. 2018 proběhl tradiční šachový turnaj
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE