Odbor matematické analýzy

RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.

hlavicka@fme.vutbr.cz

tel.: +2534   A1/1945

Numerické metody v Matlabu

MathworksComsol