Pokyny a informace pro studenty závěrečných ročníků

Jana HODEROVÁ
pro ak. rok 2018/19

Termíny dle časového plánu FSI pro ak. rok 2018/19 (the schedule of the academic year 2018/19):

 • Přihlášky ke SZZ 30. 4. 2019 (applications for final state examination)
 • Zkouškové období závěrečných ročníků: 6. 5. - 31. 5. 2019 (examination period)
 • Odevzdání BP a DP do pátku 24. 5. 2019 do 12:00 na sekretariát Ústavu matematiky (submitting of Master's theses)
  • Na sekretariát odevzdat: 
   • Výstupní list:
    • nejpozději v den státnic odevzdat "Výstupní list studenta" s potvrzenou platbou za promoci (pokud se jí chcete zúčastnit); 
    • výstupní list musí být potvrzený knihovnou FSI a studentem podepsaný.
   • 2 vyvázané výtisky práce: 
    • v obou vyvázaných výtiscích podepište u svého jména stránku s prohlášením, že jste závěrečnou práci vypracovali samostatně;
    • jeden výtisk si přečte vedoucí práce a vypracuje posudek, druhý výtisk si přečte oponent a vypracuje posudek;
    • jeden výtisk (s originálem zadání) bude archivován v knihovně ÚM, druhý výtisk vám v den státnic vrátíme;
    • u listinné formy práce se přílohy (např. program) přikládají na externím datovém nosiči do obou vyvázaných výtisků.
   • "Prohlášení studenta o shodě listinné a elektronické formy VŠKP" - vygenerováno ze Studisu.
   • Studenti, kteří studovali v Itálii, odevzdají navíc 1 výtisk práce (v termovazbě), ve kterém bude vyvázaný list s logem a názvem univerzity v L'Aquila dle pokynů z italské strany.
   • Ve Studisu je potřeba zkontrolovat informace v elektronickém indexu a dodatek k diplomu.
 • Recenze závěrečných prací: 27. 5. - 7. 6. 2019 (reviews)
 • Státní závěrečná zkouška (final state exam): 10. 6. - 14. 6. 2019
 • Promoce (graduation): 8. 7. - 11. 7. 2019
 • Podávání přihlášek do NMS pro ak. rok 2019/20: 1. 1. 2019 - 31. 3. 2019
  • Přijímací zkoušky NMS - obecná část 13. 5. 2019 - 14. 5. 2019
  • Přijímací zkoušky NMS - oborová část 3. 6. 2019 - 21. 6. 2019
 • Podávání přihlášek do DS: 17. 4. 2019 - 31. 5. 2019

 

Témata ke státní závěrečné zkoušce v ak. roce 2018/19 (topics for Final state exam 2018/19):

 

Směrnice a pokyny vztahující se přímo k závěrečné práci a státní závěrečné zkoušce:

 • Směrnice rektora 72/2017 - Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (ze dne 5. 2. 2018)
  • v čl. 15, odst. 1 e) je specifikováno, že za klíčovými slovy je zařazen "rozšířený abstrakt v češtině či slovenštině v případě, že jazykem závěrečné práce není čeština ani slovenština (netýká se studentů studujících ve studijním programu akreditovaném v angličtině)"
  • v čl. 15, odst. 5 se píše: "Rozsah a doporučenou strukturu rozšířeného abstraktu stanoví vnitřní norma dle čl. 16. Nebude-li vnitřní normou stanoveno jinak, doporučuje se rozšířený abstrakt o rozsahu přibližně 3 normostrany, který bude obsahovat úvod, popis řešení a shrnutí a zhodnocení výsledků." 
 • Směrnice děkana 1/2018 Doplněk Směrnice č. 72/2017 „Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací“ (ze dne 13. 3. 2018)
 • Pokyn děkana č. 5/2018 K řádnému ukončení studia v akademickém roce 2017/18 (ze dne 26. 4. 2018)
 • Směrnice děkana č. 5/2016 ke zveřejňování závěrečných prací (ze dne 16. 9. 2016)
 • Pokyn děkana č. 8/2008  - O plagiátorství v závěrečných pracích (ze dne 14. dubna 2008)
 • Pokyn děkana č. 13/2012 - Pravidla pro organizaci a průběh státních závěrečných zkoušek pro případy obhajob neveřejných VŠKP, jejich zpřístupnění a uchovávání (ze dne 7. června 2012)
 • Rozhodnutí rektora č. 1/2010 - Výstupní list studenta

 

Podstatné informace vyplývající z předpisů uvedených výše:

 • Směrnice děkana č. 1/2018 praví:
  • V listinné formě se odevzdávají dva výtisky závěrečné práce (originál + kopie, oba s platností originálu).
  • Archivuje se jeden listinný výtisk závěrečné práce (originál) ...tj. druhý výtisk vám v den státnic vrátíme.
  • Text závěrečné práce se tiskne na bílém papíře obvyklé gramáže  (80 až 100 g/m2).
  • Použije se jednoduché řádkování, písmo 12 pt (kromě nadpisů) typ  písma  Arial  nebo  Times  New Roman  (v případě LaTeXu typ písma podobný výše uvedeným)  a oboustranný tisk, pokud  není zvláštní důvod pro tisk jednostranný.
  • Rozměry tiskové oblasti na stránce jsou 16 cm x 25 cm.
  • Rozsah vlastní textové části práce je nejméně 15 stran pro BP a 40 stran pro DP
 • Pokyn děkana č. 5/2018 - v bodu 5. se říká:
  • Činnosti studentů a náležitosti vyžadované před státní zkouškou (resp. po ní):
   • Potvrzení elektronického indexu. V termínu do tří dnů po skončení zkouškového období student zkontroluje správnost všech údajů v elektronickém indexu. Nesprávné údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.
   • Kontrola Dodatku k diplomu. V období před SZZ bude vytvořen "Dodatek k diplomu" a vystaven ke kontrole v IS Studis. Na vystavení bude každý student upozorněn e-mailem za účelem kontroly správnosti údajů. Po doplnění klasifikace SZZ, nejpozději následující pracovní den po SZZ zkontroluje student všechny údaje v Dodatku k diplomu. Nesprávné údaje student neprodleně reklamuje prostřednictvím IS či na studijním oddělení.
   • Výstupní list odevzdá student nejpozději v den státní závěrečné zkoušky pověřenému pracovníkovi ústavu. Vybrané výstupní listy studentů ústav odevzdá spolu s Protokoly o SZZ na studijní oddělení. Výstupní list je v elektronické podobě v IS Studis.
   • Pokynem č. 7/2018, čl.3, odst. 1, je za úkony spojené s promocí stanoven poplatek max. 800,- Kč. Poplatek za úkony spojené s promocí na FSI je stanoven na 200,- Kč.
    Tento poplatek uhradí studenti, kteří se budou účastnit slavnostní promoce a bude  se  platit z průkazu studenta přes Portál VUT.
    Postup pro provedení platby:
    • Student se přihlásí na Portál, otevře záložku Mikropoplatky, kde je zobrazen Přehled průkazů a zůstatků. Vybere průkaz, fakultu, studium (ve kterém půjde ke státní závěrečné zkoušce) a jako poplatek „Promoce (200 Kč)“ a klikne na tlačítko
     Zaplatit.
    • Informace o provedené platbě za promoci je uvedena na výstupním listu studenta.
    • Platbu z průkazu je nutno provést nejpozději v den složení státní závěrečné zkoušky.

 

Užitečné odkazy:

Ukázky prezentací k obhajobě závěrečné práce:

Pokyny vedení Ústavu matematiky k průběhu státní závěrečné zkoušky:

Plán témat matematického semináře pro 2. ročník NMS 2018/19
středa od 15:00 v A1/1836

 • 6. 2. Téma I./1-3 Karel Mikulášek
 • 13. 2. Téma I./4-6 Jan Pavlík
 • pondělí 18. 2. Téma II./1-4 Miloslav Druckmüller (proběhne od 10:00 do 12:00)
 • pondělí 25.2. Téma II./1-4 (pokračování) Miloslav Druckmüller (proběhne od 10:00 do 12:00)
 • 27. 2. Téma II./5-7 Jan Franců
 • pondělí 4. 3. Téma II./1-4 Miloslav Druckmüller+Téma V./7 Miloslav Druckmüller (proběhne od 10:00 do 12:00)
 • 6. 3. volný termín
 • 20. 3. Téma III./5-6 Miroslav Kureš, Jan Čermák
 • pondělí 25. 3. Téma III./1-4 Pavel Popela (proběhne od 10:00 do 12:00)
 • 27. 3. Téma IV./1-4 Jan Franců
 • 3. 4. Téma IV./5-7 Libor Čermák
 • 10. 4. Téma V./1-4 Libor Žák (doc. Žák bude mít seminář od 14:00 do 16:00 a přednáška SAV s doc. Kurešem bude od 12:00 v A1/1836)
 • 17. 4. Téma V./5-6 a Téma III./7 Libor Žák (doc. Žák bude mít seminář od 14:00 do 16:00 a přednáška SAV s doc. Kurešem bude od 12:00 v A1/1836)
 • 24. 4. volný termín
 • 1. 5. je státní svátek

 

Plán prezentací na bakalářském semináři SES 2018/19
čtvrtek 1x za 14 dní od 12:00 do 13:40 v A1/1836:

 • Prezentace obsahu vaší bakalářské práce bude v rozsahu do 10 minut.
 • Pořadí prezentací naplánovaných na daný den si můžete zvolit sami, můžete se mezi sebou po domluvě i v různých dnech vyměnit, podstatné je, aby na každém semináři zazněl požadovaný počet prezentací.
 • Na semináři budu posílat prezenčku, můžete se omluvit z nejvýše jednoho semináře. Cílem je, abyste byli navzájem informovaní, kdo se věnuje jakému tématu a poučili se "z chyb", kterých se dopouští ostatní.

7. 2. úvodní hodina
21. 2. (6 prezentací) - Matej Benko, Róbert Brachna, Václav Dostál, Jiří Hvožďa, Michal Květný, Daniel Laktič
7. 3. (6 prezentací)- Daniel Čaputa, Ondřej Liška, Tatiana Machovičová, Ondřej Pavelka, Vadym Serediuk, Tereza Tomešová
21. 3. (9 prezentací) Michal Čulák, Paulína Motyčková, Anna Petrášová, Vadym Serediuk, Jan Svoboda, Juraj Števček, Apolena Šustková, Jana Vydrová, Juraj Weszter
4. 4. rezerva
11. 4. rezerva
25. 4. rezerva
 

"Šablona" pro bakalářskou resp. diplomovou práci, tj. VŠKP=vysokoškolskou kvalifikační práci

V galerii je na ukázku řazení listů vyfocená část BP práce Jany Tancjurové (celá práce jako PDF je k dispozici na webu VUT v databázi závěrečných prací). Ale pozor, od února 2018 se změnila směrnice rektora, takže si detaily musíte pohlídat.

Grafická úprava, řazení listů a formální vzhled BP a DP se řídí Směrnicí rektora 72/2018 Úprava, odevzdávání, zveřejňování závěrečných prací

 • Článek 13 
  1. Listinná forma závěrečné práce musí být v kompaktní jednoduše nerozebíratelné vazbě opatřené deskami.
  2. Náležitosti desek (patrně jsou generovány Studisem)
 • Článek 14 - titulní list (patrně je generován Studisem)
 • Článek 15 - Náležitosti a uspořádání textové části:
  a) titulní list,
  b) zadání závěrečné práce (u disertační práce nepovinné),
  c) abstrakt v jazyce závěrečné práce a v angličtině,
  d) klíčová slova v jazyce závěrečné práce a v angličtině,
  e) rozšířený abstrakt v češtině či slovenštině v případě, že jazykem závěrečné práce není čeština ani slovenština (netýká se studentů studujících ve studijním programu akreditovaném v angličtině),
  f) bibliografická citace závěrečné práce dle ČSN ISO 690,
  g) prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora u listinné formy práce,
  h) poděkování (nepovinné),
  i) obsah,
  j) úvod,
  k) vlastní text práce,
  l) závěr,
  m) seznam použitých zdrojů,
  n) seznam použitých zkratek a symbolů (nepovinný),
  o) seznam příloh (nepovinný),
  p) přílohy (nepovinné).

Šablonu pro psaní úseku práce od c) do n) si studenti řeší sami a celou práci do jednoho PDF (včetně titulní strany a zadání práce) kompletují až na závěr. Doporučuji kontaktovat předchozí ročník a vyžádat si "šablonu" od nich. Ale určitě si to zvládnete v LaTeXu (i ve Wordu) nastavit i sami.

Pokud někdo z vás funkční a osvědčenou šablonu připraví/získá od starších, tak mi co nejzákladnější verzi (která funguje alespoň vám) pošlete, ráda ji dám na web. Na webu ÚK jsem našla návod na strukturování Wordu, můžete se nechat inspirovat. 

Obecné typografické poznámky:

 • Do počtu stránek publikace se počítají všechny stránky kromě: dvoulistu přední a zadní předsádky, obálky u brožované publikace, desek u pevné vazby a přebalu. 
 • Každý list má lichou a sudou stránku. Při dopředném listování vidíme u listu nejdřív lichou a poté sudou stránku. Jiný systém číslování je nesprávný. První číslo stránky, které se zobrazuje je číslo na liché stránce následující po titulním listě.
  • Vzhledem k tomu, že dle "naší" směrnice je mezi titulním listem a obsahem zařazeno ještě několik listů, které jsou specifické pro BP, resp. DP na VUT, tak v našem případě bude první očíslovanou stranou až strana s obsahem.

Zlaté křivítko

volejbalový turnaj v sobotu 6. 4. v tělocvičně veteriny
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE