Pokyny a informace pro studenty závěrečných ročníků

Jana HODEROVÁ
ak. rok 2017/18 a 2018/19

Aktuální informace určené studentům 3. a 4. ročníku:

 • Dle Pokynu děkana č. 10/2018 "Zadávání závěrečných prací v akademickém roce 2018/19" ze dne 27. 7. 2018 jsou stanoveny následující termíny:
  • Od 24. září 2018 budou schválená předběžná zadání zobrazena studentům příslušných oborů v IS Studis. Studenti si elektronicky zaregistrují zvolené zadání a poté co nejdříve osobně navštíví jeho garanta. Garant buď studentovi zadání přidělí, nebo jeho registraci zamítne. Ve druhém případě si student zaregistruje jiné předběžné zadání a postup opakuje.
  • Termín pro přidělení předběžných zadání zaregistrovaným studentům závěrečných ročníků BSP a NMSP je 26. říjen 2018 a po tomto datu se jim nabízení předběžných zadání ukončí. Studentům závěrečných ročníků, kteří nebudou mít v tomto termínu vlastní vinou přiděleno předběžné zadání (např. v důsledku jeho pozdní registrace), může být předběžné zadání přiděleno rozhodnutím příslušného ředitele ústavu.
  • Studentům předposledních ročníků NMSP se budou předběžná zadání závěrečných prací nabízet až do 30. června 2019
  • Zadání podepsaná děkanem budou obratem vrácena na ústavy. Ředitel ústavu zajistí, aby zadání byla předána studentům. Každý student posledního ročníku musí do 21. prosince 2018 zadání převzít. Převzetí potvrdí podpisem na kopii zadání, která bude archivována na ústavu do okamžiku absolvování Státní závěrečné zkoušky. Potom bude tato kopie zadání závěrečné práce předána s Protokolem o státní závěrečné zkoušce na studijní oddělení.
  • Zadání závěrečné práce je platné pouze v daném akademickém roce tzn., pokud má student zadání závěrečné práce, kterou neodevzdal, vytištěné z minulého akademického roku, musí se zadání znovu vytisknout s aktuálním akademickým rokem.
 • Časový plán FSI pro ak. rok 2018/19

 

Termíny dle časového plánu FSI pro ak. rok 2017/18:

 • zkouškové období závěrečných ročníků: 7. 5. - 1. 6. 2018 (4 týdny)
 • přihlášky ke SZZ do pondělí 30. 4. 2018
 • podávání přihlášek do NMS pro ak. rok 2018/19: 1. 1. 2018 - 31. 3. 2018
  • Přijímací zkoušky NMS - obecná část 14. 5. 2018 - 15. 5. 2018
  • Přijímací zkoušky NMS - oborová část 1. 6. 2018 - 15. 6. 2018   
 • odevzdání BP a DP do pátku 25. 5. 2018 do 12:00 na sekretariát Ústavu matematiky
  • na sekretariát odevzdat: 
   • Výstupní list:
    • nejpozději v den státnic odevzdat "Výstupní list studenta" s potvrzenou platbou za promoci (pokud se jí chcete zúčastnit) 
     • platbu provedete přes Mikropoplatky, viz informace vytažené z Pokynu děkana č. 3/2017 (příslušnou pasáž najdete níže na této stránce a týkala se roku 2016/17, tento pokyn bude aktualizovaný v cca dubnu 2018)
    • výstupní list můžete odevzdat i dříve na sekretariát nebo do složky v přihrádce u výtahů
    • výstupní list musí být potvrzený knihovnou FSI a studentem podepsaný
   • 2 vyvázané výtisky práce 
    • v obou vyvázaných výtiscích podepište u svého jména stránku s prohlášením, že jste závěrečnou práci vypracovali samostatně
    • jeden výtisk si přečte vedoucí práce a vypracuje posudek, druhý výtisk si přečte oponent a vypracuje posudek
    • jeden výtisk (s originálem zadání) bude archivován v knihovně ÚM, druhý výtisk vám v den státnic vrátíme
    • u listinné formy práce se přílohy (např. program) přikládají na externím datovém nosiči do obou vyvázaných výtisků
   • "Prohlášení studenta o shodě listinné a elektronické formy VŠKP" - vygenerováno ze Studisu
   • studenti, kteří studovali v Itálii, odevzdají navíc 1 výtisk práce (v termovazbě), ve kterém bude vyvázaný list s logem a názvem univerzity v L'Aquila dle pokynů z italské strany
   • ve Studisu zkontrolovat informace v elektronickém indexu a dodatek k diplomu
 • recenze závěrečných prací: 28. 5. - 8. 6. 2018 (dle časového plánu fakulty)
 • státní závěrečná zkouška:
  • (bakaláři) pondělí 18. června v A1/1842, resp. v A1/1836
  • (bakaláři) úterý 19. června v A1/1842, resp. v A1/1836
  • (magistři) středa 20. června v A1/1842, resp. v A1/1938, A1/1836
 • promoce:
  • bakaláři - středa 11.7.2018 v 10:30
  • magistři - pondělí 9.7.2018 v 10:30

Směrnice a pokyny vztahující se přímo k závěrečné práci a státní závěrečné zkoušce:

 • Směrnice rektora 72/2017 - Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (ze dne 5. 2. 2018)
  • v čl. 15, odst. 1 e) je specifikováno, že za klíčovými slovy je zařazen "rozšířený abstrakt v češtině či slovenštině v případě, že jazykem závěrečné práce není čeština ani slovenština (netýká se studentů studujících ve studijním programu akreditovaném v angličtině)"
  • v čl. 15, odst. 5 se píše: "Rozsah a doporučenou strukturu rozšířeného abstraktu stanoví vnitřní norma dle čl. 16. Nebude-li vnitřní normou stanoveno jinak, doporučuje se rozšířený abstrakt o rozsahu přibližně 3 normostrany, který bude obsahovat úvod, popis řešení a shrnutí a zhodnocení výsledků." 
 • Směrnice děkana 1/2018 Doplněk Směrnice č. 72/2017 „Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací“ (ze dne 13. 3. 2018)
 • Pokyn děkana č. 5/2018 K řádnému ukončení studia v akademickém roce 2017/18 (ze dne 26. 4. 2018)
 • Směrnice děkana č. 5/2016 ke zveřejňování závěrečných prací (ze dne 16. 9. 2016)
 • Pokyn děkana č. 8/2008  - O plagiátorství v závěrečných pracích (ze dne 14. dubna 2008)
 • Pokyn děkana č. 13/2012 - Pravidla pro organizaci a průběh státních závěrečných zkoušek pro případy obhajob neveřejných VŠKP, jejich zpřístupnění a uchovávání (ze dne 7. června 2012)
 • Rozhodnutí rektora č. 1/2010 - Výstupní list studenta

Podstatné informace vyplývající z předpisů uvedených výše:

 • Směrnice děkana č. 1/2018 praví:
  • V listinné formě se odevzdávají dva výtisky závěrečné práce (originál + kopie, oba s platností originálu).
  • Archivuje se jeden listinný výtisk závěrečné práce (originál) ...tj. druhý výtisk vám v den státnic vrátíme.
  • Text závěrečné práce se tiskne na bílém papíře obvyklé gramáže  (80 až 100 g/m2).
  • Použije se jednoduché řádkování, písmo 12 pt (kromě nadpisů) typ  písma  Arial  nebo  Times  New Roman  (v případě LaTeXu typ písma podobný výše uvedeným)  a oboustranný tisk, pokud  není zvláštní důvod pro tisk jednostranný.
  • Rozměry tiskové oblasti na stránce jsou 16 cm x 25 cm.
  • Rozsah vlastní textové části práce je nejméně 15 stran pro BP a 40 stran pro DP
 • Pokyn děkana č. 5/2018 - v bodu 5. se říká:
  • Činnosti studentů a náležitosti vyžadované před státní zkouškou (resp. po ní):
   • Potvrzení elektronického indexu. V termínu do tří dnů po skončení zkouškového období student zkontroluje správnost všech údajů v elektronickém indexu. Nesprávné údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.
   • Kontrola Dodatku k diplomu. V období před SZZ bude vytvořen "Dodatek k diplomu" a vystaven ke kontrole v IS Studis. Na vystavení bude každý student upozorněn e-mailem za účelem kontroly správnosti údajů. Po doplnění klasifikace SZZ, nejpozději následující pracovní den po SZZ zkontroluje student všechny údaje v Dodatku k diplomu. Nesprávné údaje student neprodleně reklamuje prostřednictvím IS či na studijním oddělení.
   • Výstupní list odevzdá student nejpozději v den státní závěrečné zkoušky pověřenému pracovníkovi ústavu. Vybrané výstupní listy studentů ústav odevzdá spolu s Protokoly o SZZ na studijní oddělení. Výstupní list je v elektronické podobě v IS Studis.
   • Pokynem č. 7/2018, čl.3, odst. 1, je za úkony spojené s promocí stanoven poplatek max. 800,- Kč. Poplatek za úkony spojené s promocí na FSI je stanoven na 200,- Kč.
    Tento poplatek uhradí studenti, kteří se budou účastnit slavnostní promoce a bude  se  platit z průkazu studenta přes Portál VUT.
    Postup pro provedení platby:
    • Student se přihlásí na Portál, otevře záložku Mikropoplatky, kde je zobrazen Přehled průkazů a zůstatků. Vybere průkaz, fakultu, studium (ve kterém půjde ke státní závěrečné zkoušce) a jako poplatek „Promoce (200 Kč)“ a klikne na tlačítko
     Zaplatit.
    • Informace o provedené platbě za promoci je uvedena na výstupním listu studenta.
    • Platbu z průkazu je nutno provést nejpozději v den složení státní závěrečné zkoušky.

 

Užitečné odkazy:

Ukázky prezentací k obhajobě závěrečné práce:

Témata ke státní závěrečné zkoušce v ak. roce 2017/18

 

Pokyny vedení Ústavu matematiky k průběhu státní závěrečné zkoušky:

Plán témat matematického semináře pro 2. ročník NMS 2017/18
středa od 15:00 v A1/1836

 • 7. 2. Téma I./1-3 Karel Mikulášek
 • 14. 2. Téma I./4-6 Jan Pavlík
 • 21. 2. Téma II./1-4 Miloslav Druckmüller
 • 28. 2. Téma II./5-7 Jan Franců
 • 7. 3. Téma III./1-4 Pavel Popela 
 • 14. 3. Téma II./1-4 Miloslav Druckmüller
 • 21. 3. Téma III./5-6 Miroslav Kureš, Jan Čermák
 • 28. 3. Téma IV./1-4 Jan Franců
 • 4. 4. Téma IV./5-7 Libor Čermák
 • 11. 4. Téma V./1-4 Libor Žák 
 • 18. 4. Téma V./5-6 a Téma III./7 Libor Žák
 • 25. 4. Téma V./7 Miloslav Druckmüller
 • 2. 5. rezerva

 

Plán prezentací na bakalářském semináři SES 2017/18
pondělí od 12:00 do 12:50 v A1/1836:

 • Prezentace obsahu vaší bakalářské práce bude v rozsahu do 10 minut.
 • Pořadí prezentací naplánovaných na daný den si můžete zvolit sami, můžete se mezi sebou po domluvě i v různých dnech vyměnit, podstatné je, aby na každém semináři zazněl požadovaný počet prezentací.
 • Na semináři budu posílat prezenčku, můžete se omluvit z nejvýše dvou seminářů. Cílem je, abyste byli navzájem informovaní, kdo se věnuje jakému tématu a poučili se "z chyb", kterých se dopouští ostatní.

5. 2. úvodní hodina
12. 2. Denis Bukotin, Jiří Bureš, Zuzana Mikušová
19. 2. Filip Čoupek, Samuel Leško, Lenka Maňáková, Ondřej Sekáč, Tomáš Gajdůšek, Juliana Vozárová
26. 2. Daniel Kunz, Tomáš Meduňa, Juliana Vozárová, Petr Žlebek, Lenka Maňáková
5. 3. Michal Fajmon, Tomáš Gajdůšek, Jaroslav Hujňák, Dominik Jašek, Samuel Leško
12. 3. Jakub Joska, Lukáš Khýr, Daniel Kiša, Adam Kyjovský
19. 3. Matej Rudžík, David Lovas, Tomáš Mareček
26. 3. Jiří Wróbel, Petr Zamazal, Kristýna Zonygová
2. 4. Pondělí velikonoční
9. 4. Katarína Vidová, Anežka Tesařová, Jiří Novák
16. 4. Hana Gurecká, Jan Troják, Jaroslav Talpa
23. 4. Le Huy, Lukáš Machálek, Josef Novotný
30. 4. Ľuboš Slávik, Hana Svobodová

"Šablona" pro bakalářskou resp. diplomovou práci, tj. VŠKP=vysokoškolskou kvalifikační práci

V galerii je na ukázku řazení listů vyfocená část BP práce Jany Tancjurové (celá práce jako PDF je k dispozici na webu VUT v databázi závěrečných prací). Ale pozor, od února 2018 se změnila směrnice rektora, takže si detaily musíte pohlídat.

Grafická úprava, řazení listů a formální vzhled BP a DP se řídí Směrnicí rektora 72/2018 Úprava, odevzdávání, zveřejňování závěrečných prací

 • Článek 13 
  1. Listinná forma závěrečné práce musí být v kompaktní jednoduše nerozebíratelné vazbě opatřené deskami.
  2. Náležitosti desek (patrně jsou generovány Studisem)
 • Článek 14 - titulní list (patrně je generován Studisem)
 • Článek 15 - Náležitosti a uspořádání textové části:
  a) titulní list,
  b) zadání závěrečné práce (u disertační práce nepovinné),
  c) abstrakt v jazyce závěrečné práce a v angličtině,
  d) klíčová slova v jazyce závěrečné práce a v angličtině,
  e) rozšířený abstrakt v češtině či slovenštině v případě, že jazykem závěrečné práce není čeština ani slovenština (netýká se studentů studujících ve studijním programu akreditovaném v angličtině),
  f) bibliografická citace závěrečné práce dle ČSN ISO 690,
  g) prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora u listinné formy práce,
  h) poděkování (nepovinné),
  i) obsah,
  j) úvod,
  k) vlastní text práce,
  l) závěr,
  m) seznam použitých zdrojů,
  n) seznam použitých zkratek a symbolů (nepovinný),
  o) seznam příloh (nepovinný),
  p) přílohy (nepovinné).

Šablonu pro psaní úseku práce od c) do n) si studenti řeší sami a celou práci do jednoho PDF (včetně titulní strany a zadání práce) kompletují až na závěr. Doporučuji kontaktovat předchozí ročník a vyžádat si "šablonu" od nich. Ale určitě si to zvládnete v LaTeXu (i ve Wordu) nastavit i sami.

Pokud někdo z vás funkční a osvědčenou šablonu připraví/získá od starších, tak mi co nejzákladnější verzi (která funguje alespoň vám) pošlete, ráda ji dám na web. Na webu ÚK jsem našla návod na strukturování Wordu, můžete se nechat inspirovat. 

Obecné typografické poznámky:

 • Do počtu stránek publikace se počítají všechny stránky kromě: dvoulistu přední a zadní předsádky, obálky u brožované publikace, desek u pevné vazby a přebalu. 
 • Každý list má lichou a sudou stránku. Při dopředném listování vidíme u listu nejdřív lichou a poté sudou stránku. Jiný systém číslování je nesprávný. První číslo stránky, které se zobrazuje je číslo na liché stránce následující po titulním listě.
  • Vzhledem k tomu, že dle "naší" směrnice je mezi titulním listem a obsahem zařazeno ještě několik listů, které jsou specifické pro BP, resp. DP na VUT, tak v našem případě bude první očíslovanou stranou až strana s obsahem.

Tradiční podzimní vycházka

sobota 17. listopadu v 9:30 od zastávky tramvaje Nemocnice Milosrdných bratří
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE