Přípravný kurz z matematiky

od 8. 1. 2021
Obsah kurzu:
V kurzu budeme opakovat učivo středních škol v rozsahu nutném pro absolvování přijímací zkoušky z matematiky na FSI VUT v Brně. Kurz bude zakončen závěrečným testem, který úrovní odpovídá přijímacím testům na FSI VUT v Brně.  V případě úspěšného absolvování závěrečného testu bude podle směrnice pro přijímací řízení na FSI prominuta přijímací zkouška. Pro úspěšné absolvování závěrečného testu je potřeba získat alespoň 50 % bodů. V případě neúspěšného absolvování závěrečného testu bude moci uchazeč o studium na FSI konat přijímací zkoušku v řádném termínu.
Učební plán:
 1. Počítání s mnohočleny, binomická věta, úpravy algebraických výrazů, mocniny, odmocniny, usměrňování zlomků.
 2. Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé, ekvivalentní úpravy. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. Řešení lineární rovnice, resp. nerovnice s absolutními hodnotami. 
 3. Kvadratické rovnice a nerovnice o jedné neznámé, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice, rozklad kvadratického trojčlenu. Grafické řešení kvadratické rovnice. Rovnice a nerovnice obsahující neznámou ve jmenovateli, jednoduché iracionální rovnice.
 4. Úsudkové příklady - přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, procenta 
 5. Funkce jedné reálné proměnné: definiční obor, obor funkčních hodnot, graf funkce. Lineární funkce, kvadratická funkce, lineární lomená funkce, funkce s absolutní hodnotou – grafy.
 6. Exponenciální a logaritmické funkce - grafy. Exponenciální a logaritmické rovnice. Goniometrické funkce, stupňová a oblouková míra, vzorce, grafy. Goniometrické rovnice a nerovnice.
 7. Posloupnosti - aritmetická a geometrická.
 8. Planimetrie - zaměřeno na trojúhelník. Řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníku. Věta Pythagorova a Thaletova, věty Eukleidovy, věta sinová a kosinová. Kruh a kružnice, obvodový a středový úhel. 
 9. Výpočty obvodu, obsahu, povrchu a objemu základních útvarů v rovině a v prostoru.
 10. Analytická geometrie v rovině (vzdálenost dvou bodů, vektory, přímka v rovině, kuželosečky).
 11. Komplexní čísla (základní operace, algebraický a goniometrický tvar, Moivreova věta, řešení kvadratických rovnic).
 12. Kombinatorika (variace, kombinace, permutace, Pascalův trojúhelník, faktoriál, kombinační číslo).
 13. Závěrečný test.
Doporučená literatura:
MARTIŠEK, Dalibor a Milana FALTUSOVÁ. Matematika: příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2578-4.
...tato skripta jsou k zakoupení například v Akademickém nakladatelství CERM a myslím, že by se vám při přípravě mohla hodit. Obsahují základní teorii, řešené příklady i s upozorněním na časté chyby a neřešené příklady. Během výkladu v kurzu budu odkazovat na příslušné stránky v těchto skriptech.
Termín konání kurzu:
Výuka bude probíhat každý týden v pátek od 8. 1. 2021 v celkové délce 26 hodin (13 týdnů po dvou hodinách), od 16:50 do 18:30 hod. Závěrečný test proběhne 13. týden, tj. 9. 4. 2021.
2. 4. 2021 (Velký pátek) výuka neprobíhá.
...při distanční formě budou zveřejněny příslušné výukové materiály (např. offline videozáznam výkladu daného tématu) pro daný týden na Elearningu, přístupové heslo vám bylo sděleno e-mailem. (Pokud má někdo s přístupem problém, kontaktujte nás prosím.)
...některé týdny se sejdeme online, některé týdny budou offline formou. V každém případě bude i záznam z online schůzky nahráván a dáván k dispozici na elearning. Stejně tak v případě přechodu na prezenční výuku bychom kurz nahrávali a dávali k dispozici.
Místo konání kurzu:
Kurz proběhne distanční formou. Pokud by situace umožnila přejít na formu prezenční, kurz by proběhl na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, budova A5 v posluchárně P2, viz plánek areálu.
Doprava: tramvají č. 12 směr Technologický park, zastávka Červinkova a odtud přes most kolem budov IBM směr výšková budova FSI. Další možnost je přestoupit na zastávce Skácelova na autobus č. 53, který zastavuje přímo u Fakulty strojního inženýrství (zastávka Technická).
Úhrada kurzu:
Cena kurzu je 2300 Kč.  Platbu provedete převodem na účet, který je uvedený na Elearningu a přidělíme vám variabilní symbol, které vám rozešleme na začátku 2. týdne kurzu. 
Vedoucí kurzu a kontaktní osoba, které pošlete "přihlášku" e-mailem:
Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
hoderova@fme.vutbr.cz
+420 54114 2800
+420 541 142 720 (sekretariát)
 

Pasování prváků

pondělí 11. 10. 2021 od 17:00 v Padagali, Kotlářská 51a, Brno
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Noc vědců

pátek 24. 9. 2021 od 18:00 do 24:00
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE