Přípravný kurz z matematiky

Jana HODEROVÁ
13 dvouhodinových lekcí od ledna do konce března
Přípravný kurz z matematiky
- nejde jen o přípravu k přijímačkám
- je velmi přínosný i pro úspěšný start studia na FSI 
Obsah kurzu:
V kurzu se opakuje učivo středních škol v rozsahu nutném pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky z matematiky na FSI VUT v Brně. U jednotlivých témat upozorňujeme na konkrétní využití středoškolských znalostí právě během studia v prvním ročníku na FSI. Tím akcentujeme důležitost kvalitních a pevných základů právě z matematiky pro úspěšný start studia na VŠ.
Kurz je zakončen závěrečným testem, který úrovní odpovídá přijímacím testům na FSI VUT v Brně.  V případě úspěšného absolvování závěrečného testu je podle směrnice pro přijímací řízení na FSI prominuta přijímací zkouška. Pro úspěšné absolvování závěrečného testu je potřeba získat alespoň 50 % bodů. V případě neúspěšného absolvování závěrečného testu bude moci uchazeč o studium na FSI konat přijímací zkoušku v řádném termínu.
Učební plán:
 1. Počítání s mnohočleny, binomická věta, úpravy algebraických výrazů, mocniny, odmocniny, usměrňování zlomků.
 2. Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé, ekvivalentní úpravy. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. Řešení lineární rovnice, resp. nerovnice s absolutními hodnotami. 
 3. Kvadratické rovnice a nerovnice o jedné neznámé, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice, rozklad kvadratického trojčlenu. Grafické řešení kvadratické rovnice. Rovnice a nerovnice obsahující neznámou ve jmenovateli, jednoduché iracionální rovnice.
 4. Úsudkové příklady - přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, procenta 
 5. Funkce jedné reálné proměnné: definiční obor, obor funkčních hodnot, graf funkce. Lineární funkce, kvadratická funkce, lineární lomená funkce, funkce s absolutní hodnotou – grafy.
 6. Exponenciální a logaritmické funkce - grafy. Exponenciální a logaritmické rovnice. Goniometrické funkce, stupňová a oblouková míra, vzorce, grafy. Goniometrické rovnice a nerovnice.
 7. Posloupnosti - aritmetická a geometrická.
 8. Planimetrie - zaměřeno na trojúhelník. Řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníku. Věta Pythagorova a Thaletova, věty Eukleidovy, věta sinová a kosinová. Kruh a kružnice, obvodový a středový úhel. 
 9. Výpočty obvodu, obsahu, povrchu a objemu základních útvarů v rovině a v prostoru.
 10. Analytická geometrie v rovině (vzdálenost dvou bodů, vektory, přímka v rovině, kuželosečky).
 11. Komplexní čísla (základní operace, algebraický a goniometrický tvar, Moivreova věta, řešení kvadratických rovnic).
 12. Kombinatorika (variace, kombinace, permutace, Pascalův trojúhelník, faktoriál, kombinační číslo).
 13. Závěrečný test.
Doporučená literatura:
MARTIŠEK, Dalibor a Milana FALTUSOVÁ. Matematika: příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2578-4.
Přinesu 10 výtisků na první přednášku a za 180 Kč (vygeneruji QR kód, nebo mi zaplatíte hotově) vám je prodám.
Tato skripta jsou také k zakoupení v prodejně skript přímo na fakultě (otevřeno PO-ČT 8-13, PÁ 8-12) nebo například v Akademickém nakladatelství CERM a myslím, že by se vám při přípravě mohla hodit. Obsahují základní teorii, řešené příklady i s upozorněním na časté chyby a neřešené příklady. Během výkladu v kurzu budu odkazovat na příslušné stránky v těchto skriptech.
Termín konání kurzu:
Výuka probíhá každý týden v pátek od 5. 1. 2024 v celkové délce 26 hodin (13 týdnů po dvou hodinách), od 16:50 do 18:30 hod. Závěrečný test proběhne prezenční formou 13. týden, tj. 5. 4. 2024.
 
Místo konání kurzu:
Kurz probíhá prezenční formou, k tomu bude možný i distanční přístup (budeme streamovat, odkaz vám pošlu VUT zprávou) a bude k dispozici i záznam (vždy cca od pondělí). Máte jistotu, že o nic nepřijdete, nemějte strach.
Prezenčně kurz probíhá na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, v posluchárně P4 viz plánek areálu. Závěrečný je možné psát jedině prezenční formou.
Doprava: tramvají č. 12 směr Technologický park, zastávka Červinkova a odtud přes most kolem budov IBM směr výšková budova FSI. Další možnost je přestoupit na zastávce Skácelova na autobus č. 53, který zastavuje přímo u Fakulty strojního inženýrství (zastávka Technická).
Přihlášení a úhrada kurzu:
Přihlášení do kurzu je možné od 1. 12. 2023 do 29. 2. 2024 v e-přihlášce VUT https://www.vut.cz/eprihlaska/cs/czv/zadani/vybrat-kurz/fakulta/4?typCzv=9
 • filtr nastavte na typ studia "celoživotní vzdělávání"
 • v nabídce je jediný kurz "Přípravné kurzy z matematiky a fyziky"
 • jde o kurz zařazený v ak. roce 2023/24, kdy na VŠ nastoupili absolventi z roku 2023, takže tam uveďte rok maturity 2023, i když to není pravda, on by vás systém jinak nepustil dál. V případě tohoho kurzu rok maturity opravdu nehraje roli. 
Následující pracovní den obdržíte v e-přihlášce oznámení s platebními
údaji k přípravnému kurzu. Zaplacením platby 2300 Kč se správným variabilním
symbolem se stanete účastníkem vybraného kurzu. 
Přístup k výukovým materiálům a záznamům přes Elearning:
Nejprve se přihlaste jako uchazeč do své E-přihlášky 
https://www.vut.cz/eprihlaska/cs/ucet/prihlasit-uchazece#prihlasit​ Zde najděte své šestimístné číslo (to bude váš VUT login) a heslo do IS, tj. do Informačního systému VUT.
Potom na stránce vutbr.cz vpravo nahoře najděte ikonku postavičky, a po rozbalení menu zvolíte Elearning. Pak vás čeká "Přihlášení do Informačního systému VUT" pomocí údajů získaných z E-přihlášky.
Pokud byste s přístupem do Elearningu měli problém, tak kontaktujte na studijním oddělení FSI paní Brožíkovou, brozikova@fme.vutbr.cz
Vedoucí kurzu a kontaktní osoba:
Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
hoderova@fme.vutbr.cz
+420 54114 2700 
+420 541 142 720 (sekretariát - Mgr. Vévodová, vevodova@fme.vutbr.cz)

Repetitoria 2M a BM

"S námi to dáš!" - doučování pro prváky strojaře
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT