Matematické inženýrství - přihlášky a kontakt

Bakalářský i navazující magisterský studijní obor Matematické inženýrství je součástí studijního programu Aplikované vědy v inženýrství a studuje se prezenční formou v českém jazyce.

V případě zájmu o tento obor je třeba podat přihlášku na Fakultu strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a v ní uvést obor Matematické inženýrství:

E-přihláška ke studiu na FSI VUT 

Pro bakalářské studium oboru B-MAI Matematické inženýrství zadáváte do filtru v horní části webové stránky s přihláškou:
Typ studia: Bakalářské 
Forma studia: Prezenční studium
Jazyk výuky: Čeština
a níže v části Aplikované vědy v inženýrství u oboru Matematické inženýrství "podáte přihlášku". 

Prominutí přijímací zkoušky (viz Směrnice děkana č. 8/2017, strana 2) uchazeči je možné v případě, že splní alespoň jednu z těchto čtyř podmínek (citováno z výše uvedené směrnice):

  1. V roce 2018 studovali v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhli studijního průměru do 1,8 pro obory Fyzikální inženýrství a nanotechnologie a Matematické inženýrství, do 2,1 pro ostatní obory BSP Aplikované vědy v inženýrství a pro obory Základy strojního inženýrství, Kvalita, spolehlivost a bezpečnost a Výrobní technika a do 2,4 pro ostatní (profesní) obory BSP Strojírenství. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
  2. V roce 2018 maturovali z fyziky nebo z matematiky a dosáhli alespoň v jednom z těchto dvou předmětů klasifikace výborně nebo chvalitebně.
  3. V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2018 se umístili mezi 50 % nejlepších (viz www.scio.cz) nebo v roce 2018 uspěl ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (zkráceně nazývané „Matematika+“).
  4. Dosáhli alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2018 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.

Dále je možné o prominutí přijímací zkoušky požádat na základě výsledků olympiád. V případě Internetové matematické olympiády, kterou pořádá Ústav matematiky FSI VUT, je možné požádat o prominutí přijímací zkoušky v případě, že jste byli členem týmu, který se umístil na 1. až 10. místě.  

Máte-li zájem o podrobnější informace ohledně přijímacího řízení, kontaktuje studijní referentku pro přijímací řízení do bakalářského studia Lenku Řiháčkovou.

Máte-li zájem o bližší informace o studijním oboru Matematické inženýrství, kontaktuje vedení Ústavu matematiky FSI VUT.

 

7:30 v Dobrém ránu

prof. Miloslav Druckmüller bude hostem Dobrého rána v pátek 2.10. v cca 7:30
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Soutěž SCUDEM - listopad 2020

Soutěž v modelování pomocí diferenciálních rovnic pro tříčlenné týmy třeťáků a tříčlenné týmy magisterských studentů
Autorem článku je Zdeněk OPLUŠTIL
ZOBRAZIT VÍCE