Zlámalův seminář

ŘEHÁK Pavel
Zlámalův seminář

Zlámalův seminář od akademického roku 2022/23  sjednocuje dosavadní oborové semináře. Přednášky jsou buď speciálně (oborově) zaměřené anebo mají kolokviální charakter. Konají se většinou v zasedací místnosti  A1/1938, či v seminární místnosti  A1/1842 (není-li stanoveno jinak). Není pevně zaveden pravidelný čas přednášek (z důvodu větší časové flexibility při zvaní hostů). 

Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. 

Program pro letní semestr 2023/24 (bude průběžně aktualizován):

Středa 17. dubna 2024, 12:30 (zasedací místnost  A1/1938) KOLOKVIÁLNÍ PŘEDNÁŠKA
Prof. RNDr. Igor Bock, CSc.
(emeritný profesor Ústavu informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská Technická Univerzita v Bratislave)
Von-Karmánovy rovnice - modelování deformace desek - přehled řešených úloh
Anotace: 1. Lineárne eliptické rovnice 4.rádu pre malé priehyby dosák.
  2. Nelineárny systém von Kármánových rovníc pre veľké priehyby
    a Airyho funkciu napätosti. Odvodenie a riešenie po transformácii
    na rovnicu pre funkciu priehybu strednicovej roviny dosky.
  3. Niektoré zovšeobecnenia :
    a) Úplný von Kármánov systém s rovinnými posunutiami namiesto
       funkcie napätosti, von Kármánov- Donnellov systém pre škrupinu.
    b) Nestacionárne väzkopružné a dynamické von Kármánove rovnice.

Středa 10. dubna 2024, 12:30 (zasedací místnost  A1/1938) KOLOKVIÁLNÍ PŘEDNÁŠKA
Ing. Pavla Sehnalová, Ph.D.
(ÚM FSI VUT)
Seznamte se, LLM
Anotace: Seminář je zaměřen na téma velkých jazykových modelů (LLM) a technologii GPT, na jejich výhody a možnosti nasazení. Získejte představu o základech a historii této oblasti umělé inteligence a inspiraci například pro stavbu chytrého asistenta. Seznamte se s technologiemi, které jsou k dispozici. Seminář je určen pro technickou odbornou veřejnost nejen matematických směrů, protože nebudeme z důvodu rozsáhlosti problematiky zacházet do velké matematické hloubky.

 

 

Archív proběhlých seminářů

Středa 6. března 2024, 12:30 (zasedací místnost  A1/1938) KOLOKVIÁLNÍ PŘEDNÁŠKA
Doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.
(Katedra matematiky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)
Nestochastická kvantifikace nejistoty (fuzzy množiny a Dempsterova-Shaferova teorie)
Anotace: Ačkoli stochastické metody jsou dnes převládajícím nástrojem
pro posuzování charakteru a rozsahu nejistoty v odezvě modelu
závislého na nejistých vstupních datech, i nestochastické přístupy
mají své uplatnění v teorii a aplikacích. U fuzzy množin se stupeň
příslušnosti prvku k množině vyjadřuje funkcí příslušnosti, což je
zobecnění standardní charakteristické funkce množiny. Při vstupních
fuzzy datech se i odezva modelu stává fuzzy množinou, cílem pak
je odvodit (obvykle ovšem numericky aproximovat) její funkci
příslušnosti. Dempsterova-Shaferova teorie používá základní sadu
ohodnocených množin k vyhodnocení vztahu libovolné testované
množiny k základní sadě. Zhruba řečeno, vyhodnocení toho,
do jaké míry je testovaná množina v "souladu" s množinami základní
sady. V přednášce bude mj. ukázáno, jak oba přístupy zkombinovat
a aplikovat na situaci, kdy pro jeden jev je k dispozici více matematických
modelů a zajímá nás, do jaké míry se jejich odezvy na nejisté vstupy
shodují či odlišují. Postup bude ukázán na modelech dlouhodobého
chování betonu.

Středa 21. února 2024, 12:30 (zasedací místnost  A1/1938) 

Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.
(Ústav matematiky a deskriptivní geometrie,
Fakulta stavební, VUT v Brně
a FEM consulting, s.r.o.)
Nelineární a časově závislá analýza betonových konstrukcí
Abstrakt: Některé materiály, jako například beton, vykazují nejen
okamžitou odezvu (elastickou s případnou plasticitou a poškozením),
ale také viskózní odezvu (paměťovou, zpožděnou) na vnější zatížení.
Přednáška se zabývá algoritmizací, programováním (implementací do
řešiče založeném na metodě konečných prvků) a numerickou analýzou
materiálových modelů vhodných pro popis viskózního chování betonu.
Cílem této přednášky je seznámit posluchače s numerickými výsledky
prezentovaného modulárního algoritmu, kterým autor sestavuje
materiálový model betonu, jejž lze pak použít pro výpočet
nelineární a časově závislé (viskózní) odezvy betonových
konstrukcí na kvazistatické i dynamické zatížení.

Úterý 5. prosince 2023, 15:00 (zasedací místnost  A1/1938) KOLOKVIÁLNÍ PŘEDNÁŠKA
prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
(VŠB Ostrava)
Cesta vede přes hranici (O řešení okrajových úloh pomocí BEM)
Abstrakt: V Na přednášce  si řekneme něco o podstatě  metody hraničních prvků  (BEM). Tato metoda, přestože je technicky náročnější, má oproti klasické metodě konečných prvků (FEM) řadu výhod. Například tím, že počítanou úlohu redukujeme pouze na hranici,  snižujeme dimenzi problému. Metoda je díky tomu výhodná při řešení úloh tvarové optimalizace, kontaktních úloh, úloh na neomezených oblastech, …

Úterý 21. listopadu 2023, 10:00 (seminární místnost  A1/1842)
Doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr.
(ÚM FSI VUT)
Jakóbczykovy hypotézy o Mersennových a Fermatových číslech

Pondělí 13. listopadu 2023, 14:00 (seminární místnost  A1/1842) KOLOKVIÁLNÍ PŘEDNÁŠKA
Doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
(Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Cody Dock Bridge pohledem matematiky
Abstrakt: V roce 2022 byl v Londýně otevřen nový most nazvaný Cody Dock Rolling
Bridge, který následně získal ocenění Bridges Design Award. Jedná se o
velmi originální konstrukci, která za běžných okolností slouží chodcům a
cyklistům, avšak otočením o 180 stupňů vznikne prostor umožňující
proplouvání lodí. Inspirací pro návrh mostu byla známá matematická
skutečnost, že po vozovce tvořené oblouky řetězovek lze plynule pohybovat
čtvercovým kolem. Pro účely mostu bylo nutné geometrii mírně upravit, což
s sebou přineslo i nový matematický problém. V přednášce připomeneme
obecnou teorii umožňující navrhovat vozovky pro libovolný tvar kola,
prozkoumáme geometrii londýnského mostu a zmíníme i další související
matematické problémy. K porozumění stačí znalost matematické analýzy na
úrovni bakalářského studia.

Středa 26. dubna 2023, 12:30 (zasedací místnost  A1/1938) KOLOKVIÁLNÍ PŘEDNÁŠKA
Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc.
(Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Aplikace nespojité Galerkinovy metody pro interakci stlačitelného proudění a elastické struktury
Abstrakt: V přednášce se budeme zabývat řešením stlačitelného proudění s elastickými strukturami. Proudění je popsáno Navierovými-Stokesovými rovnicemi pro stlačitelné proudění. Chování elastických struktur je popsáno obecně nelineárními modely. Konkrétně to jsou St. Venant-Kirchhoff a neoHookean. Všechny tyto modely a jejich spojení jsou numericky řešeny pomocí Galerkinovy metody. Zmíněné metody jsou využité pro řešení různých situací, např. k modelování proudění vzduchu v lidských hlasivkách.

25. dubna 2023, 11:55 (seminární místnost  A1/1842)
Tom Richmond
Hybrid Topologies
Abstrakt: Common topologies on the real line include the Euclidean and lower-limit topologies, with basic open sets of form (x,y) and [x, y), respectively.  The Hattori topology is a hybrid of these, with some points having Euclidean neighborhoods and the other points having lower-limit neighborhoods.  We consider properties of this space, as well as other hybrid topologies, including questions of quasi-metrizability.

25. dubna 2023, 12:15 (seminární místnost  A1/1842)
Minani Iragi
(ÚM VUT Brno)
Topogenous orders and related families of morphisms
Abstrakt: Departing from a category C with a proper (E,M)-factorization system, we will introduce the notions of strict, co-strict, initial and final morphisms with respect to a topogenous order. Besides showing that they allow simultaneous study of four classes of morphisms obtained separately with respect to closure, interior and neighbourhood operators, the initial and final morphisms lead us to the study of topogenous orders induced by pointed and co-pointed endofunctors. We will also show howto lift the topogenous orders along an M-fibration. This permits one to obtain the lifting of interior and neighbourhood operators along an M-fibration and includes the lifting of closure operators found in the literature.

Středa 29. března 2023, 12:30 (zasedací místnost  A1/1938) KOLOKVIÁLNÍ PŘEDNÁŠKA
Prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
(Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Matematické modely a výpočtové algoritmy pre spracovanie 3D a 4D obrazu vo vývojovej biológii a medicíne
Abstrakt: V prednáške prezentujeme matematické modely a výpočtové metódy na báze numerického riešenia nelineárnych advekčno-difúznych parciálnych diferenciálnych rovníc a ich využitie na analýzu 3D časovo-priestorových videí získaných laserovými mikroskopmi.
Prezentované metódy sú použité na filtráciu 3D obrazu a segmentáciu a treking buniek v 3D časovo-priestorových videách a vedú k automatickej počítačovej rekonštrukcii bunkového rodostromu v prvých hodinách  embryogenézy jednoduchých stavovcov, ako je rybka Zebrafish.
Na numerické riešenie nelineárnych difúznych rovníc využívame stabilné semi-implicitné časové diskretizácie v kombinácii s metódou konečných objemov pre priestorovú diskretizáciu, ktoré sú prirodzené pre spracovanie obrazu a  vhodné pre implementáciu metód na masívne paralelnej počítačovej architektúre.
Prezentované výsledky boli dosiahnuté v spolupráci s Inštitútom vývojovej biológie CNRS v Gif-sur-Ivette a École Polytechnique v Paríži vo Francúzsku a Univerzitou v Boloni v Taliansku.
 

Úterý 28. března 2023, 12:00 (seminární místnost  A1/1842)
Minani Iragi
(ÚM VUT Brno)
Categorical study of  quasi-uniform structures compatible with a topology
Abstrakt: Uniform structures are topological spaces with structure to support definitions such as uniform continuity and uniform convergence. Quasi-uniform structures then generalise this idea in a similar way to how quasi-metrics generalise metrics, that is, by dropping the condition of symmetry. In this talk we will show how to view quasi-uniform structures as constructions on the category of topological spaces, enabling us to generalise the constructions to an arbitrary ambient category. We will show how to relate quasi-uniform structures on a category with closure operators. Closure operators generalise the concept of topological closure operator, which can be viewed as structure on the category of topological spaces obtained by closing subspaces of topological spaces. This method of moving from Top to an arbitrary category is often called "doing topology in categories", and is a powerful tool which permits us to apply topologically motivated ideas to categories of other branches of mathematics, such as groups, rings, or topological groups.

Čtvrtek 1. prosince 2022, 15:00 (zasedací místnost  A1/1938)
Prof. Andras Zempleni
(Eötvös Loránd University, Budapest, HU)
Flood risk models: a case study and a new multivariate approach  
Abstrakt: In the first part of this talk I'll sketch a real-life project on flood risk estimation via several modelling steps, including the fitting of univariate Generalised Pareto Distribution (GPD), Markov chain Monte Carlo method, and several fine tuning steps. The model allowed for simulation potential floods for different scenarios and thus to give an insight into the possible risks related to the property-portfolio of the insurance company. The second part is focused on a potential generalisation of the peaks over threshold method: the multivariate GPD modelling is shown, which allows for the use of all observations that are higher than the threshold in at least one coordinate. I’ll refer to recent works of Rootzen and coauthors which introduced a parametrisation with flexible models and easy simulation.

Úterý 8. listopadu 2022, 10:00 (seminární místnost  A1/1842)
doc. Miroslav Ploščica
(viz též tento link)
(Ústav matematiky PF UPJŠ v Košicích)
Ideal Lattices of Abelian l-groups

 

Repetitoria 2M a BM

"S námi to dáš!" - doučování pro prváky strojaře
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT