Ústav matematiky

Josef ŠLAPAL
Základní informace o struktuře, zaměření a činnosti Ústavu matematiky FSI VUT Brno

ředitel: prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.

Ústav zajišťuje výuku základního kurzu matematiky pro FSI, jehož obsahem jsou následující předměty: lineární algebra, analytická geometrie, kalkulus, numerické metody, konstruktivní geometrie a počítačová grafika, diferenciální rovnice, nekonečné řady, pravděpodobnost a matematická statistika. Další matematické předměty,a to zejména aplikačního charakteru, jsou vyučovány pro jednotlivé specializace v magisterském i doktorském studiu.

Ústav dále organizuje a zajišťuje studijní pětiletý obor Matematické inženýrství, který je zaměřen na výchovu teoreticky vzdělaného strojního inženýra s hlubšími znalostmi matematiky, programování a moderního matematického softwaru.

Odborná činnost ústavu je zaměřena na aplikovanou analýzu (metoda konečných prvků, numerické řešení diferenciálních rovnic), optimalizaci inženýrských procesů, matematické modelování tvářecích procesů a počítačové zpracování obrazu.

Řada pracovníků se podílí na řešení různých vědeckovýzkumných úkolů na jiných ústavech FSI a VUT. Ústav spolupracuje i s dalšími univerzitami v ČR (např. s Masarykovou univerzitou v Brně a Karlovou Univerzitou v Praze) a rovněž s neuniverzitními institucemi, např. s JE Dukovany. Bohatá je také spolupráce se zahraničními univerzitami (např. Texas University in Austin, L´Aquila University (Itálie), Technische Universität Hamburg, Universytet Jagiellonski (Krakow), University of Malta, Technische Universität Wien, Universität Potsdam, atd.).

O bohaté vědeckovýzkumné činnosti Ústavu matematiky svědčí obsáhlá publikační činnost jeho členů (jejichž články jsou často publikovány v renomovaných zahraničních matematických časopisech) a jejich pravidelná aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích. Většina pracovníků se podílí na řešení vědeckovýzkumných projektů, které získaly grantovou podporu (nejčastěji od GAČR nebo od MŠMT jako výzkumné záměry), někteří z nich dokonce jako hlavní řešitelé.

Studijní obor doktorského studia Matematické inženýrství je organizován ústavem v návaznosti na výsledky odborné činnosti, takže doktorandi jsou školeni především v aplikované analýze, statistice a fuzzy–matematice, optimalizačních metodách a počítačové grafice.

 

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Matematické inženýrství

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Matematické inženýrství

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Aplikovaná matematika

 

Den firem 2021

ve čtvrtek 11. 3. od 10:00 do 15:00 se na FSI VUT v Brně koná tradiční celofakultní akce - kariérní veletrh Den firem
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Film Helios - televizní premiéra

náš kolega Miloslav Druckmüller vytvořil unikátní matematický postup při zpracování obrazů Slunce získaných při úplných zatměních Slunce.
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Zemřel profesor Alexander Ženíšek

Alexander Ženíšek byl český matematik, fyzik a emeritní profesor matematiky na Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.
Autorem článku je Jan ČERMÁK
ZOBRAZIT VÍCE