Ústav matematiky

Josef ŠLAPAL
Základní informace o struktuře, zaměření a činnosti Ústavu matematiky FSI VUT Brno

ředitel: doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.

Ústav zajišťuje výuku základního kurzu matematiky pro FSI, jehož obsahem jsou následující předměty: lineární algebra, analytická geometrie, kalkulus, numerické metody, konstruktivní geometrie a počítačová grafika, diferenciální rovnice, nekonečné řady, pravděpodobnost a matematická statistika. Další matematické předměty,a to zejména aplikačního charakteru, jsou vyučovány pro jednotlivé specializace v magisterském i doktorském studiu.

Ústav dále organizuje a zajišťuje studijní pětiletý obor Matematické inženýrství, který je zaměřen na výchovu teoreticky vzdělaného strojního inženýra s hlubšími znalostmi matematiky, programování a moderního matematického softwaru.

Odborná činnost ústavu je zaměřena na aplikovanou analýzu (metoda konečných prvků, numerické řešení diferenciálních rovnic), optimalizaci inženýrských procesů, matematické modelování tvářecích procesů a počítačové zpracování obrazu.

Řada pracovníků se podílí na řešení různých vědeckovýzkumných úkolů na jiných ústavech FSI a VUT. Ústav spolupracuje i s dalšími univerzitami v ČR (např. s Masarykovou univerzitou v Brně a Karlovou Univerzitou v Praze) a rovněž s neuniverzitními institucemi, např. s JE Dukovany. Bohatá je také spolupráce se zahraničními univerzitami (např. Texas University in Austin, L´Aquila University (Itálie), Technische Universität Hamburg, Universytet Jagiellonski (Krakow), University of Malta, Technische Universität Wien, Universität Potsdam, atd.).

O bohaté vědeckovýzkumné činnosti Ústavu matematiky svědčí obsáhlá publikační činnost jeho členů (jejichž články jsou často publikovány v renomovaných zahraničních matematických časopisech) a jejich pravidelná aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích. Většina pracovníků se podílí na řešení vědeckovýzkumných projektů, které získaly grantovou podporu (nejčastěji od GAČR nebo od MŠMT jako výzkumné záměry), někteří z nich dokonce jako hlavní řešitelé.

Studijní obor doktorského studia Matematické inženýrství je organizován ústavem v návaznosti na výsledky odborné činnosti, takže doktorandi jsou školeni především v aplikované analýze, statistice a fuzzy–matematice, optimalizačních metodách a počítačové grafice.

 

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Matematické inženýrství

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Matematické inženýrství

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Aplikovaná matematika

Repetitoria 2M a BM

"S námi to dáš!" - doučování pro prváky strojaře
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT