Vesmírný výzkum

DRUCKMÜLLER Miloslav
vedoucí prof. Druckmüller
Vesmírný výzkum

Personální složení: Miloslav Druckmüller, Pavel Štarha, Jana Hoderová, Hana Druckmüllerová, Pavel Mikuláček

Zaměření:

Výzkumná skupina se zaměřuje na následující oblasti kosmického výzkumu:

  • Zpracování obrazů
  • Analýza obrazů
  • Software pro řízení snímacích systémů
  • Plánování experimentů
  • Návrh systémů pro snímání obrazů

Tato vědecká skupina se zabývá především aplikovaným výzkumem v oblasti numerických metod analýzy digitálních obrazů. Zásadní pro práci skupiny je dlouhodobá spolupráce (od roku 2007) s týmem prof. Shadii Habbal z Institute for Astronomy, University of Hawaii, která je vůdčí osobností v oblasti výzkumu sluneční koróny.

Úkolem týmu matematiků z Ústavu matematiky FSI VUT v Brně je nejenom matematické zpracování experimentálních dat, což jsou obrazy sluneční koróny získané kosmickými sondami SDO (NASA,Solar Dynamics Observatory), SOHO (NASA, ESA Solar and Heliospheric Observatory), STEREO (NASA, Solar Terrestrial Relations Observatory) a Solar Orbiter (ESA, NASA), ale i získávání a zpracování dat získaných během úplných zatmění Slunce.

Společně s havajskou univerzitou vzniklo více než 50 vědeckých publikací, z nichž některé obsahují významné objevy v oblasti sluneční fyziky, jako například objev do té doby neznámých struktur ve sluneční koróně způsobených různými nestabilitami plazmatu, nalezení hranice mezi kolizním a bezkolizním plazmatem, zjištění, že koronální dutiny nad protuberancemi jsou vyplněný horkým plazmatem, a vytvoření první teplotní mapy sluneční koróny založené na pozorování iontů Fe a Ni. U všech uvedených objevů hrály zásadní roli nově vyvinuté matematické metody zpracování a analýzy obrazů.

Vedoucí postavení ve světě získal tým v oblasti výzkumu zakázaných čar Fe a Ni ve sluneční koróně ve viditelné a blízké infračervené části spektra během úplných zatmění Slunce. Numerické metody NAFE (Noise Adaptive Fuzzy Equalization, Druckmüller) a MGN (Multi-Scale Gaussian Normalization, Morgan, Druckmüller) se staly dnes již standardními metodami pro vizualizaci obrazů pořízených kosmickou sondou SDO v EUV oblasti spektra.

Novou oblastí, o kterou rozšířil tým svůj výzkum, je analýza pohybů a změn v digitálních obrazech. Prvním již publikovaným výsledkem je určení diferenciální rotace Slunce na základě obrazů z detektoru HMI kosmické sondy SDO s časovým krokem 45 s. To bylo umožněno vyvinutím nové vysoce přesné modifikace metody fázové korelace. 

http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Eclipse/index.htm 
http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/SDO/Pm-nafe/Archive.htm

Repetitoria 2M a BM

"S námi to dáš!" - doučování pro prváky strojaře
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT