Odbor matematické analýzy

ČERMÁK Jan
Charakteristika odboru
Odbor matematické analýzy

Pedagogická činnost odboru je zaměřena zejména na předměty matematické a numerické analýzy. Členové odboru se podílejí na přednáškách i cvičeních matematických předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu (v prezenční i kombinované formě), a dále v kurzu celoživotního vzdělávání. Významný podíl na pedagogické činnosti odboru má rovněž zapojení jeho členů při vytváření různých forem podpory výuky, a to jak tištěných, tak i elektronických. Pedagogickou činnost lze v tomto smyslu rozdělit do těchto oblastí:

Bakalářský studijní program Strojírenství, obory profesního i obecného typu

Členové odboru jsou garanty výuky předmětů:

 • Matematika III
 • Numerické metody I, II
 • Matematika III-B

 

Bakalářský a navazující magisterský studijní program Aplikované vědy v inženýrství, obor Matematické inženýrství

Členové odboru se podílejí na vedení bakalářských a diplomových prací studentů tohoto oboru a jsou garanty výuky předmětů:

 • Fourierova analýza
 • Funkcionální analýza I
 • Matematická analýza I, II a III
 • Matematické metody v teorii proudění
 • Matematické modelování pomocí diferenciálních rovnic
 • Matematické výpočty pomocí MAPLE
 • Matematický software
 • Moderní metody programování
 • Moderní metody řešení diferenciálních rovnic
 • Numerické metody I, II a III
 • Parciální diferenciální rovnice
 • Úvod do TeXu
 • Základy optimálního řízení
 • Základy programování

 

Doktorský studijní program Aplikace přírodních věd, obor Aplikovaná matematika

Členové odboru jsou školiteli v uvedeném oboru a jsou také garanty předmětů doktorského studia:

 • Numerická matematika I a II
 • Rovnice matematické fyziky I a II
 • Funkcionální analýza a prostory funkcí
 • Matematické metody optimálního řízení
 • Sturm-Lieouvilleova teorie

 

Kurz celoživotního vzdělávání

V rámci spolupráce s firmou Honeywell členové odboru zajišťovali semestrální kurz přednášek na téma Dynamika letu a jeho řízení.

 

Elektronická podpora výuky

Členové odboru se významně podílejí na tvorbě a aktualizaci elektronických podpor pro výuku matematických předmětů na FSI (viz http://mathonline.fme.vutbr.cz) a na zajištění e-Learningového kurzu z předmětů Matematika I, Matematika II a Matematika III v rámci celoškolského softwaru Moodle. Tyto a další pedagogické aktivity probíhali za podpory získaných projektů (zejména v rámci FRVŠ).

 

Mimouniverzitní aktivity

Členové odboru se věnují vedení studentů oboru Matematické inženýrství v soutěžích SVOČ. V roce 2016 se aktivně podíleli na organizaci závěrečného kola této studentské soutěže (viz SVOČ 2016). 

 

ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT