Odbor matematické analýzy

ČERMÁK Jan
Charakteristika odboru
Odbor matematické analýzy

Pedagogická činnost odboru je zaměřena zejména na předměty matematické a numerické analýzy. Členové odboru se podílejí na přednáškách i cvičeních matematických předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu (v prezenční i kombinované formě), a dále v kurzu celoživotního vzdělávání. Významný podíl na pedagogické činnosti odboru má rovněž zapojení jeho členů při vytváření různých forem podpory výuky, a to jak tištěných, tak i elektronických. Pedagogickou činnost lze v tomto smyslu rozdělit do těchto oblastí:

Bakalářský studijní program Strojírenství, obory profesního i obecného typu

Členové odboru jsou garanty výuky předmětů:

 • Matematika III
 • Numerické metody I, II
 • Matematika III-B

 

Bakalářský a navazující magisterský studijní program Aplikované vědy v inženýrství, obor Matematické inženýrství

Členové odboru se podílejí na vedení bakalářských a diplomových prací studentů tohoto oboru a jsou garanty výuky předmětů:

 • Fourierova analýza
 • Funkcionální analýza I
 • Matematická analýza I, II a III
 • Matematické metody v teorii proudění
 • Matematické modelování pomocí diferenciálních rovnic
 • Matematické výpočty pomocí MAPLE
 • Matematický software
 • Moderní metody programování
 • Moderní metody řešení diferenciálních rovnic
 • Numerické metody I, II a III
 • Parciální diferenciální rovnice
 • Úvod do TeXu
 • Základy optimálního řízení
 • Základy programování

 

Doktorský studijní program Aplikace přírodních věd, obor Aplikovaná matematika

Členové odboru jsou školiteli v uvedeném oboru a jsou také garanty předmětů doktorského studia:

 • Numerická matematika I a II
 • Rovnice matematické fyziky I a II
 • Funkcionální analýza a prostory funkcí
 • Matematické metody optimálního řízení
 • Sturm-Lieouvilleova teorie

 

Kurz celoživotního vzdělávání

V rámci spolupráce s firmou Honeywell členové odboru zajišťovali semestrální kurz přednášek na téma Dynamika letu a jeho řízení.

 

Elektronická podpora výuky

Členové odboru se významně podílejí na tvorbě a aktualizaci elektronických podpor pro výuku matematických předmětů na FSI (viz http://mathonline.fme.vutbr.cz) a na zajištění e-Learningového kurzu z předmětů Matematika I, Matematika II a Matematika III v rámci celoškolského softwaru Moodle. Tyto a další pedagogické aktivity probíhali za podpory získaných projektů (zejména v rámci FRVŠ).

 

Mimouniverzitní aktivity

Členové odboru se věnují vedení studentů oboru Matematické inženýrství v soutěžích SVOČ. V roce 2016 se aktivně podíleli na organizaci závěrečného kola této studentské soutěže (viz SVOČ 2016). 

 

Zlaté křivítko

Tradiční volejbalový turnaj se uskuteční 6. 5. 2023
Autorem článku je Dana VÉVODOVÁ

Šachový turnaj

středa 1. února v A1/1836 od 10:00
Autorem článku je Miroslav KUREŠ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT