Odbor matematické analýzy

Jan ČERMÁK
Charakteristika odboru

Vědecko-výzkumná činnost odboru je tradičně zaměřena na matematické modelování pomocí různých typů diferenciálních rovnic. Vedle kvalitativní analýzy těchto problémů je pozornost věnována také jejich numerickému řešení. Členové odboru publikují své výsledky v mezinárodních odborných impaktovaných časopisech a referují o nich na mezinárodních konferencích. Výzkum je podpořen granty GAČR a projekty specifického výzkumu. Jednotlivé dílčí oblasti výzkumu na odboru lze shrnout do následujících bodů:

  • Kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic, včetně rovnic se zpožděním
  • Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice
  • Stabilní a chaotické chování dynamických systémů
  • Základy zlomkového kalkulu
  • Diferenciální rovnice neceločíselných řádů a jejich numerické diskretizace
  • Analýza a algoritmizace vědeckotechnických výpočtů v oblasti mechaniky kontinua, včetně její numerické realizace 
  • Modelování kompozitních materiálů pomocí metody homogenizace
  • Oblast objektově orientovaného softwaru s aplikacemi na numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic a numerickou geometrii
  • Numerické metody v dynamice proudění

Noc vědců

pátek 24. 9. 2021 od 18:00 do 24:00
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

NASA cituje z našeho článku

NASA na svém webu publikovala článek Total Solar Eclipses Shine a Light on the Solar Wind with Help from NASA’s ACE Mission
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE