Odbor statistiky a optimalizace

HÜBNEROVÁ Zuzana
Charakteristika odboru

Vědecko-výzkumná činnost odboru je především zaměřena na matematické modelování problémů inženýrské praxe pomocí nástrojů matematické statistiky, optimalizace a fuzzy množin. V poslední době se vědecké zaměření odboru postupně orientuje také na statistické přístupy v řízení jakosti a stochastické modely v oblasti životnosti. Členové odboru publikují své výsledky v mezinárodních odborných časopisech, včetně časopisů impaktovaných. Oblasti vědecko-výzkumné činnosti jsou:

Matematická statistika

 • Pravděpodobnostní modely technických systémů
 • Stochastické modely
 • Testování statistických hypotéz
 • Regresní a obecné lineární modely
 • Shluková a faktorová analýza
 • Analýza časových řad
 • ROC křivky a jejich odhady

 

Optimalizace

 • Optimalizační modely a metody
 • Stochastické programování
 • Aplikace operačního výzkumu

 

Fuzzy modelování

 • Fuzzy množiny a jejich aplikace
 • Fuzzy logika a expertní systémy
 • Fuzzy regulace
 • Fuzzy pravděpodobnost a její aplikace

 

Aplikovaná statistika a řízení jakosti

 • Analýza systémů měření
 • Statistická regulace procesů
 • Analýza způsobilosti procesů
 • Plánovaný experiment
 • Modely spolehlivosti a životnosti

Repetitoria 2M a BM

"S námi to dáš!" - doučování pro prváky strojaře
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT