Pokyny a informace pro studenty závěrečných ročníků

Jana HODEROVÁ
pro ak. rok 2020/21

Časový plán FSI VUT v Brně:

Výčet termínů důležitých pro závěrečné ročníky:

 • do 31. března přihlášky ke studiu navazujícího magisterského studijního programu (NMSP), viz Směrnice děkana č. 7/2020 "Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v akademickém roce 2021/2022" (ze dne 26. 10. 2020)
 • do 30. dubna přihlášky ke státní závěrečné zkoušce
 • 10. května - 4. června zkouškové období (examination period)
 • 10.  a 11. května obecná část přijímací zkoušky do NMSP z matematiky, fyziky a obecné mechaniky (náhradní termín 18. 5.), obecná část je prominuta v případě, že vážený studijní průměr je nejvýše 2,60
 • do 21. května odevzdání závěrečných prací (submitting of Master's theses)
 • posudky nejpozději 3 dny před státní závěrečnou zkouškou (reviews)
 • do 31. května přihlášky do doktorského studia, viz Směrnice děkana č. 1/2021
 • 1.-18. června oborová část přijímací zkoušky do NMSP, oborová část je studentům bakalářského studia programu Matematické inženýrství prominuta ředitelem Ústavu matematiky. Uchazeči z jiného oboru, z jiné fakulty nebo jiné univerzity budou posuzováni individuálně.
 • státní závěrečné zkoušky (SZZ) (řádný termín) (final state exam)
  • úterý 22. června - bakalářské
  • čtvrtek 24. června - magisterské
 • promoce bude možná pouze pro absolventy magisterského studia (graduation) 

 

NASA cituje z našeho článku

NASA na svém webu publikovala článek Total Solar Eclipses Shine a Light on the Solar Wind with Help from NASA’s ACE Mission
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Den firem 2021

ve čtvrtek 11. 3. od 10:00 do 15:00 se na FSI VUT v Brně koná tradiční celofakultní akce - kariérní veletrh Den firem
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

Film Helios - televizní premiéra

náš kolega Miloslav Druckmüller vytvořil unikátní matematický postup při zpracování obrazů Slunce získaných při úplných zatměních Slunce.
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE