Pokyny a informace pro studenty závěrečných ročníků

Jana HODEROVÁ
pro ak. rok 2020/21

Směrnice a pokyny vztahující se přímo k závěrečné práci a státní závěrečné zkoušce:

 • Směrnice rektora 72/2017 - Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (ze dne 5. 2. 2018)
  • v čl. 15, odst. 1 e) je specifikováno, že za klíčovými slovy je zařazen "rozšířený abstrakt v češtině či slovenštině v případě, že jazykem závěrečné práce není čeština ani slovenština (netýká se studentů studujících ve studijním programu akreditovaném v angličtině)"
  • v čl. 15, odst. 5 se píše: "Rozsah a doporučenou strukturu rozšířeného abstraktu stanoví vnitřní norma dle čl. 16. Nebude-li vnitřní normou stanoveno jinak, doporučuje se rozšířený abstrakt o rozsahu přibližně 3 normostrany, který bude obsahovat úvod, popis řešení a shrnutí a zhodnocení výsledků." 
 • Směrnice děkana č. 4/2020 Doplněk Směrnice č. 72/2017 „Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací“ (ze dne 19. 8. 2020)
 • Pokyn děkana č. 3/2021 k ukončení studia v roce 2020/21 (ze dne 25. 3. 2021)
  • Čl. II, odst. 1:
   ...Elektronickou verzi ZP ...odevzdat ...do 21. 5. 2021  v řádném (letním) termínu SZZ a do 13. 8. 2021 v náhradním termínu SZZ. V elektronické verzi ZP je zadání této práce vloženo bez podpisů, stejně jako prohlášení autora o původnosti práce. Povinnost odevzdat tištěnou verzi ZP se vzhledem k současné situaci pandemie nemoci Covid-19 ruší...
  • Čl. III, odst. 3:
   Hodnocení vedoucího ZP a oponentské posudky musí být zpracovány tak, aby s nimi byl student seznámen nejpozději 3 dny před konáním obhajoby ZP (čl. 25 odst. 4 SZŘ).
  • Čl. IV, odst. 1:
   SZZ na FSI VUT v Brně se konají v řádném (letním) termínu od 10. 6. do 30. 6. 2021. Náhradní termín SZZ bude pro BS od 6. 9. do 10. 9. 2021 a pro NMS od 6. 9. do 17. 9. 2021. U náhradního termínu SZZ je nutno postupovat v souladu se Směrnicí děkana č. 2/2020 (část I., bod 1). K žádosti o náhradní termín SZZ se vyjadřuje i vedoucí ZP.
 • Směrnice děkana č. 5/2016 ke zveřejňování závěrečných prací (ze dne 16. 9. 2016)
 • Směrnice děkana č. 2/2020 - Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně) (ze dne 7. 2. 2020)
  • Část I, odst. 1:
   Náhradní termín SZZ je obvykle stanoven na podzim a je určen pro studenty, kteří se omluvili ze SZZ v řádném termínu, podali cestou studijního oddělení FSI písemnou žádost o náhradní termín a bylo jim děkanem vyhověno. Za přiměřený důvod omluvy se považuje zejména:
   • a) onemocnění v období řádného termínu SZZ (nutno doložit lékařské potvrzení),
   • b) studium v zahraničí v době řádného termínu SZZ,
   • c) nesplnění termínu odevzdání závěrečné práce z objektivních důvodů nezaviněných studentem.
  • O konání SZZ v náhradním termínu může požádat i student, který neuspěje v řádném termínu SZZ.
  • K omluvě i žádosti o náhradní termín SZZ se vyjadřuje ředitel ústavu. Děkan o přijetí omluvy a náhradním termínu rozhodne s konečnou platností. Datum, místo konání SZZ v náhradním termínu a nový termín odevzdání závěrečné práce jednotlivých studentů pak ve shodě s časovým plánem akademického roku stanoví ředitel ústavu. Kladně vyřízená žádost studenta o náhradní termín SZZ se považuje za přihlášku ke SZZ.
  • Studenti, jejichž žádosti nebylo vyhověno, konají SZZ obvykle v řádném termínu následujícího 
 • Rozhodnutí rektora č. 1/2010 - Výstupní list studenta

Podstatné informace vyplývající z předpisů uvedených výše:

Grafická úprava, řazení listů a formální vzhled BP a DP se řídí Směrnicí rektora 72/2017 "Úprava, odevzdávání, zveřejňování závěrečných prací", zde jsou ty nejdůležitější informace:

 • Článek 13 
  1. Listinná forma závěrečné práce musí být v kompaktní jednoduše nerozebíratelné vazbě opatřené deskami.
  2. Náležitosti desek (patrně jsou generovány Studisem)
 • Článek 14 - titulní list (patrně je generován Studisem)
 • Článek 15 - Náležitosti a uspořádání textové části:
  a) titulní list,
  b) zadání závěrečné práce (u disertační práce nepovinné),
  c) abstrakt v jazyce závěrečné práce a v angličtině,
  d) klíčová slova v jazyce závěrečné práce a v angličtině,
  e) rozšířený abstrakt v češtině či slovenštině v případě, že jazykem závěrečné práce není čeština ani slovenština (netýká se studentů studujících ve studijním programu akreditovaném v angličtině),
  f) bibliografická citace závěrečné práce dle ČSN ISO 690,
  g) prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora u listinné formy práce,
  h) poděkování (nepovinné),
  i) obsah,
  j) úvod,
  k) vlastní text práce,
  l) závěr,
  m) seznam použitých zdrojů,
  n) seznam použitých zkratek a symbolů (nepovinný),
  o) seznam příloh (nepovinný),
  p) přílohy (nepovinné).

Poznámka:
Šablonu pro psaní úseku práce od c) do n) si studenti řeší sami a celou práci do jednoho PDF (včetně titulní strany a zadání práce) kompletují až na závěr. Doporučuji kontaktovat předchozí ročník a vyžádat si "šablonu" od nich. Ale určitě si to zvládnete v LaTeXu (i ve Wordu) nastavit i sami.

Výše uvedenou Směrnici rektora 72/2017 doplňuje Směrnice děkana č. 4/2020. Zde jsou ty nejdůležitější informace:

 • V listinné formě se odevzdávají dva výtisky závěrečné práce (originál + kopie, oba s platností originálu).  Poznámka: V ak. roce 2020/21 se odevzdává jen verye elektronická
 • Archivuje se jeden listinný výtisk závěrečné práce (originál), tj. druhý výtisk vám v den státnic vrátíme.
 • Text závěrečné práce se tiskne na bílém papíře obvyklé gramáže  (80 až 100 g/m2).
 • Použije se jednoduché řádkování, písmo 12 pt (kromě nadpisů) typ písma Arial nebo  Times New Roman  (v případě LaTeXu typ písma podobný výše uvedeným)  a oboustranný tisk, pokud  není zvláštní důvod pro tisk jednostranný.
 • Rozměry tiskové oblasti na stránce jsou 16 cm x 25 cm.
 • Rozsah vlastní textové části práce je nejméně 15 stran pro BP a 40 stran pro DP.

Noc vědců

pátek 24. 9. 2021 od 18:00 do 24:00
Autorem článku je Jana HODEROVÁ

NASA cituje z našeho článku

NASA na svém webu publikovala článek Total Solar Eclipses Shine a Light on the Solar Wind with Help from NASA’s ACE Mission
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE