Studijní obory - charakter a náplň studia

Tříletý bakalářský studijní program Matematické inženýrství (zkratka B-MAI-P) je určen zejména pro ty uchazeče ze středních škol, kteří váhají mezi studiem odborné matematiky nebo informatiky a studiem technických disciplín. Z tohoto důvodu má studium mezioborový charakter, což znamená, že poskytne uchazečům vysokoškolské vzdělání jak v oblasti matematiky a informatiky, tak i v základních technických disciplínách. Při studiu matematiky je kladen velký důraz na její aplikace.

Bakalářský program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Úspěšný absolvent získá titul Bc. (bakalář).

Studijní program Matematické inženýrství  je již od prvního ročníku je vyučován samostatně. 

  • Při výuce je důraz kladen na ty partie matematiky, které nacházejí nejčastější uplatnění v technických disciplínách a informatice.
  • Z matematických předmětů absolvují studenti v 1. ročníku základní kurzy, tj. kurz matematické analýzy, lineární i obecné algebry a konstruktivní a počítačové geometrie. V dalších ročnících bakalářského studia jsou seznamováni s nejdůležitějšími odvětvími aplikované matematiky, jako jsou diferenciální rovnice, funkcionální analýza, pravděpodobnost a matematická statistika, diskrétní matematika, numerické metody, optimalizace apod.
  • V bakalářském stupni studia studenti absolvují také základní předměty z oblasti technických disciplín. Jde o základy konstruování, úvod do materiálových věd a inženýrství, pružnost a pevnost, technologii, části a mechanismy strojů, automatizaci, fyziku, statiku, termomechaniku, hydromechaniku, teoretickou mechaniku, elektrotechniku a elektroniku.
  • Výuka je vedena moderním způsobem s častým využíváním počítačů.
  • Velká pozornost je věnována výuce programování, proto je obor vhodný i pro ty, kteří mají hlubší zájem o informatiku. Programování se prolíná celým studiem. Studenti absolvují tyto informatické předměty: základy programování, programovací techniky, moderní metody programování a počítačová grafika. V navazujícím studiu se setkají například s předmětem operační systémy, počítačové sítě, objektově orientované programování v C++, programování pro Windows a řadou dalších.
  • Studenti si také mohou každý semestr vybírat z bohaté nabídky volitelných předmětů.
  • V zimním semestru 3. ročníku si studenti vybírají zadání bakalářské práce, ve které samostatně zpracují dané téma z oblasti matematiky.

Cíle studijního programu

Studenti získají znalosti základních matematických metod užívaných v technických aplikacích. V technických předmětech se seznámí s konkrétními případy těchto aplikací a v informatice se naučí efektivně využívat výpočetní techniku při řešení technických problémů. Absolventi tedy budou dobře teoreticky vybavenými bakaláři, kteří najdou uplatnění zejména v technické praxi, a to na vedoucích místech ve výrobních týmech různého zaměření.

Možnosti uplatnění

Absolventi oboru jsou technicky vzdělaní bakaláři s hlubšími znalostmi matematiky i informatiky, kteří naleznou v praxi uplatnění v nejrůznějších průmyslových i jiných odvětvích. Předpokládá se však, že většina z nich bude pokračovat dále ve studiu stejného oboru, tj. oboru Matematické inženýrství (zkratka M-MAI) na magisterském stupni.

Možnosti dalšího studia

Absolventi bakalářského studijního programu Matematické inženýrství mohou dále pokračovat ve studiu téhož oboru v dvouletém navazujícím magisterském studiu a získat tak titul inženýr. K tomuto magisterskému studiu jsou přijímáni automaticky v rámci přijímacího řízení bez přijímací zkoušky.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Možnosti stáží a výjezdů studentů do zahraničí se týkají zejména navazujícího magisterského studia oboru Matematické inženýrství. Vyjet však mohou i studenti třetího ročníku bakalářského studia, kteří dosahují vynikajících studijních výsledků. Garantující Ústav matematiky FSI VUT v Brně má navázánu spolupráci s řadou zahraničních univerzit, jmenovitě se jedná např. o Texas University in Austin (USA), Molde University College (Norsko), University of Malta, Universita degli Studi dell'Aquila (Itálie), Universytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Chalmers University of Technology, , Göteborg (Švédsko), Technische Universität Hamburg (Německo), Universität Potsdam, Technische Universität Wien (Rakousko), Universiteit of Gent (Belgie), Université Pierre et Marie Curie, Paris (Francie), Dalhousie University in Halifax (Kanada). Science University of Tokyo (Japonsko), …

Tajemník pro oborové studium:
Mgr. Jana HODEROVÁ, Ph.D., tel: 541142800,
e-mail: hoderova@fme.vutbr.cz

Repetitoria 2M a BM

"S námi to dáš!" - doučování pro prváky strojaře
Autorem článku je Jana HODEROVÁ
ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT