Studijní obory - charakter a náplň studia

Doktorské studium čtyřletého studijního programu Aplikovaná matematika (zkratka D-APM-P) umožňuje absolventům magisterského oboru Matematické inženýrství na FSI VUT v Brně a také absolventům magisterských  stupňů technických a přírodovědných oborů s výrazným podílem matematiky z jiných vysokých škol pokračovat ve studiu aplikované matematiky na vyšším stupni. Ve studiu je akcentována především schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce v oblasti aplikované matematiky a schopnost spolupráce s odborníky jiných vědních oborů. Studenti jsou v maximální možné míře zapojováni do vědeckovýzkumných projektů Ústavu matematiky FSI VUT v Brně. Samozřejmostí je rozsáhlé využívání výpočetní techniky. V současnosti je studium zaměřeno především do těchto čtyř speciálních oblastí:

  1. Matematické modelování problémů inženýrské praxe pomocí spojitých modelů, které vedou na řešení diferenciálních rovnic (obyčejných, parciálních i stochastických). Jedná se zejména o úlohy mechaniky kontinua, jako je modelování kompozitních materiálů a řešení úloh proudění a dalších. Vedle analýzy problémů je pozornost věnována také jejich numerickým řešením včetně rozvoje příslušných numerických metod, zejména metody konečných prvků.
  2. Fuzzy modely a stochastické modely technických systémů a procesů s aplikacemi v oblasti technologie, spolehlivosti, studia vlastností kovových materiálů a v oblasti řízení. Optimalizační metody a jejich technické a ekonomické aplikace.
  3. Numerické metody analýzy obrazů a jejich aplikace v technice, biologii, lékařství, fyzice a kosmickém výzkumu. Počítačová grafika a aplikovaná geometrie a jejich využití v technických disciplinách. Digitální topologie a její využití v oblasti zpracování obrazů a rozpoznávání objektů.
  4. Diferenciální geometrie křivek a ploch a její aplikace. Aplikace variačního počtu v technických disciplinách.

Možnosti uplatnění

Absolventi doktorského studia oboru Aplikovaná matematika naleznou uplatnění především v oblasti aplikovaného výzkumu a technických vývojových týmech. Absolventi jsou též dobře připraveni pro řídící a analytické funkce ve firmách vyžadující dobré znalosti matematického modelování, pravděpodobnosti, statistiky a optimalizace. Široké zapojení výpočetní techniky při studiu dává absolventům též velké možnosti uplatnění v oblasti vývoje a provozu vědeckého a technického software. Základní charakteristikou každého absolventa by měla být schopnost týmové spolupráce na interdisciplinární bázi.

Jak zahájit a zvládnout doktorské studium, a co od jeho průběhu čekat
- viz kapitola informace pro studenty závěrečných ročníků

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Během studia matematického inženýrství mají studenti možnosti odborných stáží v zahraničí a možnost rozsáhlé spolupráce se zahraničními vysokými školami a výzkumnými institucemi. V současnosti je významná spolupráce především s těmito zahraničními institucemi:
L'Aquila University, Italy - Mathematical Modelling in Engineering
Texas University in Austin - Stochastic Optimization, Probability and Statistics, USA
Molde University College - Logistics, Norsko
University of Malta - Statistics and Operations Research
Technische Universität Hamburg, Německo
University of Ghent, Belgie
Laboratoire J.L.Lions, Université P.M. Curie, Francie
Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology, Göteborg, Švédsko
Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Polsko
Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, Polsko

Pedagogický poradce:
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc., tel: 541 14 2535,
e-mail: cermak.j@fme.vutbr.cz

ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT