Studijní obory - charakter a náplň studia

Doktorské studium čtyřletého oboru Aplikovaná matematika (zkratka D-APM) umožňuje absolventům magisterského oboru Matematické inženýrství na FSI VUT v Brně a také absolventům magisterských  stupňů technických a přírodovědných oborů s výrazným podílem matematiky z jiných vysokých škol pokračovat ve studiu aplikované matematiky na vyšším stupni. Ve studiu je akcentována především schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce v oblasti aplikované matematiky a schopnost spolupráce s odborníky jiných vědních oborů. Studenti jsou v maximální možné míře zapojováni do vědeckovýzkumných projektů Ústavu matematiky FSI VUT v Brně. Samozřejmostí je rozsáhlé využívání výpočetní techniky. V současnosti je studium zaměřeno především do těchto čtyř speciálních oblastí:

  1. Matematické modelování problémů inženýrské praxe pomocí spojitých modelů, které vedou na řešení diferenciálních rovnic (obyčejných, parciálních i stochastických). Jedná se zejména o úlohy mechaniky kontinua, jako je modelování kompozitních materiálů a řešení úloh proudění a dalších. Vedle analýzy problémů je pozornost věnována také jejich numerickým řešením včetně rozvoje příslušných numerických metod, zejména metody konečných prvků.
  2. Fuzzy modely a stochastické modely technických systémů a procesů s aplikacemi v oblasti technologie, spolehlivosti, studia vlastností kovových materiálů a v oblasti řízení. Optimalizační metody a jejich technické a ekonomické aplikace.
  3. Numerické metody analýzy obrazů a jejich aplikace v technice, biologii, lékařství, fyzice a kosmickém výzkumu. Počítačová grafika a aplikovaná geometrie a jejich využití v technických disciplinách. Digitální topologie a její využití v oblasti zpracování obrazů a rozpoznávání objektů.
  4. Diferenciální geometrie křivek a ploch a její aplikace. Aplikace variačního počtu v technických disciplinách.

 

 

Možnosti uplatnění

Absolventi doktorského studia oboru Aplikovaná matematika naleznou uplatnění především v oblasti aplikovaného výzkumu a technických vývojových týmech. Absolventi jsou též dobře připraveni pro řídící a analytické funkce ve firmách vyžadující dobré znalosti matematického modelování, pravděpodobnosti, statistiky a optimalizace. Široké zapojení výpočetní techniky při studiu dává absolventům též velké možnosti uplatnění v oblasti vývoje a provozu vědeckého a technického software. Základní charakteristikou každého absolventa by měla být schopnost týmové spolupráce na interdisciplinární bázi.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Během studia matematického inženýrství mají studenti možnosti odborných stáží v zahraničí a možnost rozsáhlé spolupráce se zahraničními vysokými školami a výzkumnými institucemi. V současnosti je významná spolupráce především s těmito zahraničními institucemi:
L'Aquila University, Italy - Mathematical Modelling in Engineering
Texas University in Austin - Stochastic Optimization, Probability and Statistics, USA
Molde University College - Logistics, Norsko
University of Malta - Statistics and Operations Research
Technische Universität Hamburg, Německo
University of Ghent, Belgie
Laboratoire J.L.Lions, Université P.M. Curie, Francie
Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology, Göteborg, Švédsko
Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Polsko
Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, Polsko

Pedagogický poradce:
Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., tel: 541 14 2727,
e-mail: druckmuller@fme.vutbr.cz

ZOBRAZIT VÍCE