Studijní obory - charakter a náplň studia

Navazující dvouletý magisterský studijní program Matematické inženýrství (zkratka N-MAI-P) patří mezi speciální obory programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Jedná se o studium mezioborové, neboť si klade za cíl vybavit absolventy hlubšími znalostmi matematiky a informatiky se zaměřením na jejich aplikace v technických oborech. Studenti tohoto oboru si podstatně prohloubí a rozšíří vědomosti, které získali absolvováním programu bakalářského. Magisterský program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Úspěšný absolvent získá titul Ing. (inženýr).

  • Studenti oboru jsou seznamováni s dalšími matematickými disciplínami majícími úzký vztah k technickým aplikacím. Jde například o tyto předměty: fuzzy množiny a aplikace, teorie grafů, geometrie křivek a ploch, funkce komplexní proměnné, stochastické procesy, variační počet, numerické metody analýzy obrazů, moderní metody řešení diferenciálních rovnic apod.
  • Dále jsou vyučovány aplikované matematické předměty jako numerické metody analýzy obrazů, základy optimálního řízení, vizualizace dat, aplikace vícehodnotové logiky, matematické metody v teorii proudění, finanční matematika a analýza inženýrského experimentu.
  • Z nematematických předmětů absolvují studenti jakost a metrologii, základy teorie dynamických systémů a mechatroniky, databázové systémy.
  • Z oblasti informatiky jsou vyučovány předměty operační systémy, počítačové sítě, objektově orientované programování v C++, programování pro Windows, prostředky umělé inteligence a další.
  • Během zimního semestru 1. ročníku magisterského studia si studenti zvolí jedno z nabízených témat pro diplomovou práci. Intenzívní práce na diplomové práci je pak plánována na celý poslední ročník studia. V diplomové práci studenti samostatně řeší zadaný technický problém matematické povahy nebo obecný problém aplikované matematiky.

Cíle oboru

Cílem studia je vybavit absolventy hlubšími znalostmi matematiky a informatiky vzhledem k možnostem jejich využití při řešení náročných problémů technické praxe. Spolu se znalostmi základních technických oborů získanými v bakalářském studiu se tak absolventi stanou teoreticky dobře vybavenými inženýry, kteří naleznou uplatnění především v řídících a výzkumných týmech různých technických specializací.

Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí je bakalářský titul získaný buď studiem bakalářského oboru Matematické inženýrství na FSI VUT v Brně nebo studiem nějakého jiného oboru zaměřeného na matematiku (ať již na technické vysoké škole či univerzitě). Všichni uchazeči, kteří splní tuto podmínku, jsou přijímáni ke studiu v rámci přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. Absolventi bakalářského oboru Matematické inženýrství na FSI VUT v Brně jsou přijímáni ke studiu magisterského oboru Matematické inženýrství bez jakýchkoliv dodatečných podmínek. Absolventi matematicky zaměřeného bakalářského studia z jiných škol si pak eventuálně zapíší některé dodatečné studijní předměty, které jsou pro magisterský program nezbytné.

Možnosti uplatnění

Absolventi oboru jsou inženýři vybavení vedle obvyklých technických znalostí také hlubšími znalostmi matematiky a informatiky. To jim umožní snadněji řešit nejrůznější inženýrské úlohy za efektivního využívání výpočetní techniky. Najdou proto uplatnění zejména ve výzkumných a vývojových týmech v rozmanitých technických profesích. Viz podrobnější informace o uplětnění absolventů.

Možnosti dalšího studia

Předpokládá se, že nejlepší absolventi oboru Matematické inženýrství budou pokračovat v doktorském studiu oboru Aplikovaná matematika na naší fakultě.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Studenti magisterského oboru Matematické inženýrství mohou strávit část studia na některé zahraniční univerzitě v rámci různých stipendijních programů.

  • Garantující Ústav matematiky FSI VUT v Brně má navázánu spolupráci s řadou zahraničních univerzit, jmenovitě se jedná např. o Texas University in Austin (USA), Molde University College (Norsko), University of Malta, Universita degli Studi dell'Aquila (Itálie), Universytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Chalmers University of Technology, , Göteborg (Švédsko), Technische Universität Hamburg (Německo), Universität Potsdam, Technische Universität Wien (Rakousko), Universiteit of Gent (Belgie), Université Pierre et Marie Curie, Paris (Francie), Dalhousie University in Halifax (Kanada). Science University of Tokyo (Japonsko), …
  • V rámci mezinárodního programu „Double diploma“ (Dvojitý diplom) má Ústav matematiky FSI VUT v Brně uzavřenu smlouvu s Universita degli Studi dell'Aquila v Itálii. Studentům, kteří 1., nebo 2. ročník magisterského studia absolvují v Itálii, bude po úspěšném zakončení studia přiznán magisterský titul jak z italské univerzity (v oboru Matematicko-fyzikální modelování v inženýrství), tak z VUT v Brně (v oboru Matematické inženýrství).

Pedagogický poradce:
ředitel Ústavu matematiky prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., tel: 541142729,
e-mail: slapal@fme.vutbr.cz

ZOBRAZIT VÍCE AKTUALIT